Landsbygdens Folk

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

Hjärtbladsflaggan – 100 procent inhemska grönsaker och trädgårdsprodukter

Hjärtbladsflaggan

Hjärtbladsflaggan får tilldelas inhemska grönsaker, bär, frukter, matpotatis, blommor och plantor. Hjärtbladsflaggan är det enda märket som garanterar att produkten är helt inhemsk, och hela produktionskedjan är finsk. Märket får endast användas på varor av extra- eller första klass. I samband med Hjärtbladsflaggan kan det stå Rent inhemskt på grönsaker, Vackert inhemskt på blommor samt Härdigt inhemskt på plantor.
Hjärtbladsflaggan togs i bruk 1989, och enligt en undersökning som beställdes av Handelsträdgårdsförbundet rf förra året känner 98 procent av finländarna igen märket. Omkring 400 företag använder Hjärtbladsflaggan i dag, och det utfärdas av Inhemska Trädgårdsprodukter rf. Producenter och förpackningsföretag som använder märket förbinder sig att speciellt beakta miljöaspekter, produktsäkerhet samt de anställdas välmående under Kvalitetsgård-riktlinjerna. Mera information hittas på puutarhaliitto.fi och rentinhemskt.fi.


Gott från Finland – produkter som är minst 75 procent inhemska

Gott från Finland

Gott från Finland-märket får användas på en slutprodukt som är tillverkad och förpackad i Finland. Produkten måste innehålla minst 75 procent inhemska råvaror, men enligt Matinformation rf är produkterna i dag i medeltal 95 procent inhemska. Kött, fisk, ägg och mjölk måste vara helt inhemska, och likaså produkter som endast innehåller en råvara.
Gott från Finland-märket offentliggjordes år 1993 och användningen regleras av föreningen Matinformation rf. Märket kan ha tillägget Ruokaa omasta maasta – Mat från eget land eller endast ha den runda svanen, men innehållet är det samma. Numera används märket av cirka 260 livsmedelsproducenter, och det finns ungefär 8.000 produkter på marknaden som bär märket. Enligt en undersökning beställd av jord- och skogsbruksministeriet i år känner 94 procent av finländarna till Gott från Finland-märket.
För att kunna beviljas märket ska företaget vara medlem i Matinformation rf. Under det första medlemsåret ordnas ett kontrollbesök hos företagaren för att kontrollera att framställningen av produkter uppfyller kriterierna för inhemska råvaror. Efter det kontrolleras företaget vart tredje år. Märket används av allt från mikroföretag som säljer produkter från egen gård till stora företag som satsar på export.
Kriterier för medlemskap samt en förteckning över medlemsföretag hittas på hyvaasuomesta.fi.


Nyckelflaggan – finsktillverkade produkter och tjänster som är minst 50 procent inhemska

Nyckelflaggan

En produkt eller tjänst som tillverkats eller producerats i Finland och till övrigt är minst 50 procent inhemsk kan beviljas Nyckelflaggan. Enligt Förbundet för finländskt arbete är medeltalet för graden inhemskt över 80 procent.
För Nyckelflaggans del berättar procentantalet hur stor andel av produktens eller tjänstens produktionskostnader som är inhemska. För produkter ska bland annat råvaror, förpackningsmaterial, personalkostnader och underleverantörskostnader räknas med. För tjänster beräknas självkostnadsvärdet bland annat genom personalkostnader, materialanskaffningar och underleverantörer. Företaget ska också ha sitt huvudkontor i Finland och en avsevärd inhemsk ägarandel.
För att få använda Nyckelflaggan ska företaget vara medlem i Förbundet för finländskt arbete som har hand om rättigheterna för märket. Användningsrättigheten gäller i tre år, och har hittills beviljats tusentals produkter och tjänster. Mera information och ett register över medlemmarna finns på suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/.


Kvalitetsansvar – finska svingårdar som garanterar djurhälsa genom Sikava

Kvalitetsansvar

Kvalitetsansvarsmärket får användas på produkter från svingårdar som anslutit sig till Sikava-hälsovårdssystemet. Märket kan användas i anslutning till till exempel Gott från Finland-märket. Sikava upprätthålls av Djurens hälsa ETT rf, och ställer märkbart högre krav på djurens hälsa och välmående än lagen i Finland.
Sikava garanterar veterinärbesök ca 4 gånger om året samt minst en gång per uppfostringsparti, och år 2012 utfördes över 7.000 hälsovårdsbesök till gårdar tillhörande Sikava. Hälsovårdsveterinären observerar under sitt besök omständigheterna, hälsan och välmåendet av Kvalitetsansvar-gårdens djur samt gårdens verksamhetsmetoder. På en grisproduktionsgård omfattar listan 158 punkter och på en svinköttsgård 60 punkter. Med hjälp av Sikavas datasystem har gården, industrin och veterinärerna tillgång till samma information. Läs mera på laatuvastuu.fi/se/.


Bäst i landskapet – ett kvalitetsmärke för små inhemska företag

Bäst i landskapet

Maakuntien parhaat – Bäst i landskapet är ett kvalitetsmärke riktat till små inhemska företag. Märket beviljas av ProAgria för företag inom livsmedels- och hantverkstillverkning samt landsbygdsturism. Produkten ska vara minst 80 procent inhemsk, räknat i arbete och råvaror.
Även för Bäst i landskapet-märket gäller att huvudråvarorna som kött, fisk, mjölk, spannmål, grönsaker och bär ska vara helt inhemska. Många av företagen som beviljats märket producerar största delen av råvarorna på sin egen gård eller inom det egna landskapet.
Bäst i landskapet har ett eget kvalitetssystem, och företag som beviljas märket granskas vart tredje år. Bland annat ska företagen förbinda sig till att följa god handelssed, högklassig djurskötsel och principer för hållbar produktion. Mera information finns på maakuntienparhaat.fi/ på finska.


EU:s ekomärke, bladmärket – ekoprodukter framställda inom EU

EU:s ekomärke

EU:s ekomärke, bladmärket, är obligatoriskt på alla färdigt förpackade ekoprodukter som är producerade inom EU. Märket visar att företaget underställer sig EU:s officiella ekoövervakning. Produkter med ekomärket måste innehålla minst 95 procent ekologiska råvaror.
Råvarornas ursprung måste framkomma på förpackningen, men märkningen visar inte alltid hela sanningen. Om produkten innehåller minst 98 procent finska råvaror får det stå "Tuotettu Suomessa - tillverkad i Finland" på förpackningen bredvid märket. Är över 2 procent av råvarorna från ett annat land, även om det till exempel gäller importerat ekosocker i sylt, får produkten inte kallas finsk, påpekar ProLuomu-föreningen. Är under 98 procent av råvarorna från EU måste produkten märkas ”Tuotettu EU:n ulkopuolella – producerad utanför EU”.
Enligt en konsumentundersökning känner endast 40 procent av finländarna till ekomärket. Därför rekommenderar ProLuomu att förpackningarna också märks med ordet LUOMU – Ekologiskt. Under märket ska det på minst ett ställe på förpackningen framkomma vilken myndighet som övervakat produkten, samt varifrån produkten kommer (till exempel ”tillverkad i Finland”). Mera information hittas på luomu.fi.


Solmärket – ekoprodukter under finsk myndighetstillsyn men inte nödvändigtvis från Finland

Solmärket

Solmärket – kontrollerad ekoproduktion visar övervakningen av produkten handhas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, NTM-centralen, Ålands landskapsregering eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Märket ägs av Jord- och skogsbruksministeriet.
Solmärket är inte direkt en garanti för inhemsk produktion eller tillverkning, utan kan beviljas företag som producerar, framställer eller låter framställa, förpackar eller importerar ekoprodukter.
Råvarorna kan vara inhemska eller importerade, men företaget som beviljas märket ska vara anslutet till övervakningssystemet för ekologisk produktion under finländsk myndighetstillsyn.
Solmärket ersätter inte det obligatoriska EU-ekomärket som används på färdigt förpackade livsmedel. Mera information hittas på evira.fi/sv med sökordet Solmärket.


Nyckelpigemärket – lokala finska ekoprodukter

Nyckelpigemärket

Nyckelpigemärket används för att betona varifrån i Finland en ekologisk produkt kommer. Under nyckelpigan på märket står det var produkten är framställd eller odlad. Jordbruksprodukter med Nyckelpigemärket måste vara 100 procent inhemska, och för fabrikat ska andelen inhemska råvaror vara minst 75 procent. Huvudråvaror som kött, mjölk, spannmål, ägg, honung, svamp, grönsaker, bär, frukt, potatis samt olje- och baljväxter måste vara helt inhemska.
Märket beviljas av Förbundet för ekologisk odling för sina medlemmar. Märket är i kraft tre år och har strängare krav på djurens välmående och miljöhänsyn än EU:s ekoförordning. Nyckelpigemärket togs i bruk 1988 och enligt Förbundet för ekologisk odling är det välkänt bland konsumenterna. Mera information hittas på luomu.fi.


Demeter – biodynamisk produktion från Finland eller resten av världen

Demeter

Demeter-märket visar att produkten är ekologiskt producerad enligt biodynamiska principer. På förpackningen kan också finnas till exempel EU:s ekomärke, solmärket eller nyckelpigemärket. Demeter är ett varumärke som ägs av den internationella Demeter-föreningen.
I Finland ska den som vill få rätt att använda Demeter-märket göra ett varumärkeskontrakt med Biodynamiska föreningen rf som grundades 1946. För en ekologisk gård tar processen för att bli certifierat biodynamisk ungefär ett år, och för en konventionell gård cirka två år. Principerna för Demeter grundar sig på Rudolf Steiners läror från 1920-talet, och går ut på ett kretsloppstänkande där växtodling och djurhållning balanserar varandra. Mera information om biodynamisk odling finns på biodyn.fi.


EU:s namnskyddssystem – garanterar äkta vara

EU:s namnskyddssystem skyddar etablerade namn på livsmedel och jordbruksprodukter från missbruk och billigare imitationer. För konsumenten innebär skyddet en garanti för att produktens råmaterial och tillverkningsmetoder är kända, skriver Landsbygdsverket Mavi.

 


Skyddad ursprungsbeteckning

 

– Skyddad ursprungsbeteckning (SUB, på engelska PDO) visar att produkten är tillverkad, bearbetad och beredd inom ett visst geografiskt område med en karaktäristisk metod. Av finska produkter är Kitkan viisas (siklöja), lappländska renköttsprodukter samt Lapin Puikula-potatis registrerade under skyddade ursprungsbeteckningar.

 

Garanterad traditionell specialitet

 

– Garanterad traditionell specialitet (GTS, på engelska TSG) hänvisar inte till produktens ursprung utan framhäver produktens traditionella sammansättning eller tillverkningsmetod. Produkter registrerade under denna beteckning kan framställas var som helst inom EU enligt en registrerad tillverkningsmetod. Sahti, kalakukko och karelsk pirog är GTS-registrerade finska produkter.

 

Skyddad geografisk beteckning

 

– Skyddad geografisk beteckning (SGB, på engelska PGI) tyder på det geografiska området där produkten framställs. Däremot kan råvarorna komma från ett annat område. Kainuun rönttönen (bärpaj) och Puruveden muikku är skyddade med geografisk beteckning. Namnskydd har också sökts för basturökt skinka.


Och många andra märken…
Förutom dessa märken finns bland annat Svanmärket för dagligvaror och tjänster. Svanen har använts sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning. Märket garanterar att bland annat hotell, leksaker eller bensin uppfyller högsta möjliga miljöstandard för just den kategorin av produkter eller tjänster. Kriterier har lagts upp för 65 olika kategorier, och övervakningen sköts i Finland av Motiva Services Ab.
Märket för Rättvis handel – Fair Trade – garanterar att odlarna får rättvist betalt för sina produkter genom WFTO, den internationella organisationen för rättvis handel.

Märket Rainforest Alliance i form av en grön groda visar att miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livskraftighet har beaktats när produkten eller tjänsten skapats. År 2015 fanns över en miljon certifierade små och stora jordbruk och kooperativ i tropiska områden.

 

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»