Landsbygdens Folk

Ledaren 28.10.2016 En öppning i gruppcertifieringen?

Det ser ut som om det finns efterfrågan på FSC-certifierat virke också från Åland. Den efterfrågan kommer från Sverige, närmare bestämt BillerudKorsnäs utanför Gävle, där man även är villig att betala mer för flis, som krossas i öriket och fraktas över havet för papperstillverkning samt massaved, om produkten skulle förses med FSC-certifikat.
Däremot sågas den åländska stocken åtminstone huvudsakligen upp lokalt också i fortsättningen.
Sedan tidigare är de åländska skogsägarna liksom skogsägarna på fastlandet anslutna till PEFC-systemet via gruppcertifiering, en enkel och smidig form för certifiering där den enskilda skogsägaren slipper byråkratin. Det här är i övrigt en av de stora fördelarna med att höra till en skogsvårdsförening, man är ansluten till PEFC-certifieringen automatiskt, om man inte uttryckligen väljer något annat.
I Finland får man sålt sitt virke med den certifieringen även om skogsbolagen i allmänhet är medlemmar av både PEFC- och FSC-certifieringen.
Överlag har FSC-certifieringen ord för att vara strängare än PEFC-certifieringen, till exempel ska den som har mer än 20 hektar skog hålla minst 5 procent av skogsmarkens areal utanför skogsbruket.
Å andra sidan så har FSC-certifieringen inte sådana kvalitetskrav på det kvarvarande beståndet vid utdrivningen av virke, som PEFC har. Att fylla det kritieriet har hittills varit bland de tuffaste utmaningarna i PEFC-certifieringen, åtminstone när det gäller det praktiska skogsbruket.
I vilket fall som helst betyder en FSC-certifiering inte automatisk att skogen är godkänd också enligt PEFC:s kriterier, vilket många tror.
En annan sak är att kriterierna inom PEFC-certifieringen hittills uppdaterats med kortare intervaller än FSC.
Det är i alla fall klart att i fall det finns en efterfrågan hos en av de åländska skogsägarnas viktigaste kunder som till och med är villig att betala mer för varan så lönar det sig naturligtvis att ta itu med saken. Det gäller kanske i synnerhet sådana som huvudsakligen har växande skog.
Till saken hör också att strukturen på det svenska skogsbruket är annorlunda än det finländska och åländska. Här i landet är andelen små privata skogsägare betydligt större än i väster. I Sverige har FSC-systemet också vunnit mycket större genomslagskraft än i Finland.
De åländska skogsägarna certifieras enligt det finska FSC-systemet och det är i vilket fall som helst en stor fördel att ifall certifieringen förverkligas så kan det ske via den åländska skogsvårdsföreningen som gruppcertifiering.
Det igen borde i så fall väcka en debatt om det på några års sikt vore möjligt att gå samman i ett enhetligt certifieringssystem i stället för att PEFC och FSC nu fungerar parallellt. Här i det hittills så konsensusorienterade Finland har vi dessutom lyckats skapa en sorts antagonism mellan systemen, som knappast är vidare konstruktiv. Mycket tyder på att sådana motsättningar inte existerar internationellt, åtminstone inte i motsvarande utsträckning som hos oss.
Vilket system som råder beror i mångt och mycket på vilket av dem som de enskilda länderna eller kunderna råkat komma i kontakt med. Till saken hör att det på världsnivå är bara cirka en tiondedel av alla skogar som är certifierade, medan vi i Finland närmar oss 100 procent, i huvudsak tack vare PEFC.
När PEFC-systemets kriterier har uppdaterats i Finland har exempelvis Finlands naturskyddsförbund bjudits in att delta i arbetet men tackat nej. Däremot har förbundet deltagit i arbetet med FSC:s kriterier.
Det officiella argumentet för naturskyddsförbundets negativa inställning till PEFC är att miljön påstås prioriteras för lågt, men det har nog tidvis framkommit att de krafter som varit med om att lansera PEFC i Finland betraktas som någon sorts motståndare, som naturskyddarna inte vill sitta till bords med.
På skogsägarhåll har vi svårt att förstå detta, i synnerhet som FSC själv medger att det för små skogsägare kan vara mycket svårare att komma i åtnjutande av FSC-certifieringens fördelar än exempelvis företag och stora skogsägare.
Dessutom är industrin i lika hög grad representerad i FSC:s organ som i PEFC:s. När FSC dessutom ordnar gruppcertifiering på fastlandet så sköts det av bolaget Innofor och av våra tre stora skogsbolag, inte en enda skogsvårdsförening är med.
Och nu efterfrågar alltså industrin FSC-certifierad virke.
Allt det här tyder på att det skulle vara befogat att ta en funderare kring att begrava gamla stridsyxor och sätta sig kring samma bord.
En gruppcertifiering inom FSC där Ålands skogsvårdsförening står som ansvarig kan vara en öppning i den riktningen. Vi åstadkommer knappast en internationell fusion i första taget, men på det nationella planet borde det vara möjligt att samarbeta mer än i dag.
 
Micke Godtfredsen
 
PEFC: Programme for the Edorsement of Forest Certification, ungefär programmet för att stöda skogscertifikation. De skogsägare som är medlemmar av en skogsvårdsförening är gruppcertifierade i PEFC Finland
FSC: Forest Stewardship Council, ungefär rådet för förvaltning av skogen.
Något förenklat kan man säga att FSC prioriterar skogsskötselns följder för miljön i sina kriterier, medan PEFC har strängare kriterier till exempel när det gäller att undvika skador på de kvarvarande träden vid avverkningar och utdrivning.
 
 
Rösta i fullmäktigevalet!
 
Senast nästa veckas fredag ska materialet för val av fullmäktigemedlemmar till skogsvårdsföreningarna börja dyka upp i postlådor och postluckor.
Även om det ställvis har varit svårt att få ihop tillräckligt med kandidater finns det nu folk att rösta på i de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna.
Åtminstone har föreningarna gjort vad de har kunnat för att få ihop en skara aktiva kandidater som representerar olika typer av skogsägare så mångsidigt som möjligt.
Det är nu första gången vi väljer fullmäktige till våra egna skogsvårdsföreningar, som vi har betalat en frivillig medlemsavgift till i stället för den tidigare obligatoriska skogsvårdsavgiften.
Vid val av tidigare fullmäktige inom skogsvårdsföreningarna har valdetagandet legat på mellan 30 och 40 procent.
Nu när vi är frivilliga medlemmar skulle det vara viktigt att visa att vi också är engagerade inom vår skogsvårdsförening, att vi vill något med vårt medlemskap.
Valet pågår till och med 25 november och man kan rösta på ett mycket bekvämt sätt genom poströstning.
Glöm inte att utnyttja möjligheten! – MG

Ledarsida | Utskriftsvänlig version »»

Parlamentet vill bevilja extra mjölkstöd

EU-parlamentet förordar ett extra stöd på 100 miljoner euro till mjölkproducenter som lider mest av det ryska importembargot. Det blev klart då parlamentet på onsdagen antog förslaget till budget för 2017.
I första hand är stödet avsett för mjölkbönderna i Finland och de baltiska länderna. Initiativet har tagits av de finländska europaparlamentarikerna Nils Torvalds (SFP), Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki och Paavo Väyrynen (C).
Parlamentet godkände hela budgetpaketet för 2017 vid onsdagens plenarsammanträde i Strasbourg. Beslutet betyder ännu inte att stöden skulle vara spikade. Pengarnas öde avgörs i de kommande förhandlingarna med kommissionen och medlemsländerna.
Förhandlingarna kan bli knepiga. Parlamentet har höjt budgetens slutsumma kännbart över medlemsländernas förslag. Rådet informerade genast på onsdagen att det inte kommer att acceptera parlamentets alla ändringar.
Parlamentet vill stimulera ekonomin med en stark budget som EU-ländernas finansministrar knappast är redo svälja i sin helhet. Parlamentet vill också höja EU.s åtaganden i långtidsbudgeten 2014-2020.
Enligt parlamentet går EU:s finansministrar till överdrift med sina inbesparingar i rådets budgetförslag. Parlamentarikerna kräver inte bara mer pengar för jordbruket. De efterlyser framför allt ekonomiska muskler för att bekämpa ungdomsarbetslöshet och flyktingkrisen.
Parlamentet fordrar totala anslag för åtaganden under 2017 på 160,7 miljarder euro, cirka 4,1 miljarder euro över budgetförslaget. För betalningar efterlyser parlamentet 136,7 miljarder euro, d.v.s. ytterligare 2,5 miljarder euro.
I så fall skulle medlemsländernas bidrag till EU-budgeten stiga över smärtgränsen, anser rådet. Förslaget väcker motstånd vid en tidpunkt då medlemsländernas regeringar måste kämpa för att konsolidera sina offentliga finanser.
Medlemsländerna protesterar också mot parlamentets krav att budgeten för 2017 och halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen ska behandlas som ett paket. Länderna går emot detta och kräver separata förhandlingar.
Eftersom parlamentet och rådet är oeniga, inleds nu en tre veckor lång förlikningsperiod. Parlamentets förhandlare och medlemsländernas finansministrar måste nå en gemensam kompromiss senast den 17 november.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Ny EU-lagstiftning hotar växtskyddsmedel

EU-kommissionen förbereder en omställning av tillståndsgivningen för växtskyddsmedel. På förslag är en farobaserad bedömning som skulle medföra att 75 av 400 tillåtna växtskyddsmedel kan förbjudas, enligt en holländsk rapport. Det skulle bli dyrt för jordbruket, hävdar den europeiska växtskyddsbranschens lobbygrupp European Crop Protection Association (ECPA), som står bakom utredningen. En omställning kan betyda mindre skördar och stigande kostnader.
Studien med namnet "Cumulative impact of hazard-based legislation on Crop Protection Products in Europe" har genomförts av det holländska konsultföretaget Steward Redqueen. Den befattar sig med de kumulativa kostnaderna för jordbruket.
Enligt skribenterna är EU på väg mot ett grönare jordbruk där betydelsen av ett fungerande växtskydd hotar att falla i skymundan. Det finns många viljor som försöker bestämma om användningen av växtskyddsmedel.
Bedömningen av växtskyddsmedlens risker kan utföras på två olika sätt - på grundval av fara eller på grundval av risk. En farobaserad reglering bygger på ämnenas inneboende egenskaper utan hänsyn till själva exponeringen för ämnet.
En riskbaserad reglering tar däremot hänsyn till en konkret exponering. Den potentiella risken uppstår då människor kommer i beröring med substansen. Utan exponering uppstår inga skador på hälsan.

Kraftigt minskade skördar
Växtskyddsindustrin anser att en övergång till farobaserad reglering skulle få svåra konsekvenser för växtskyddsindustrin och jordbruket. Enligt rapporten riskerar 75 tillåtna substanser att försvinna från den europeiska marknaden.
De hotade substanserna har en avgörande betydelse för jordbruket. Utredarna har undersökt deras inverkan på sju huvudkulturer. De bidrar till ett skörderesultat på 96 miljoner ton som motsvarar ett sammanlagt värde av 15 miljarder euro.
Om denna form av växtskydd faller bort, skulle skördarna av korn, vete, raps, majs och druvor minska med upp till en femtedel. Ännu mer påverkas potatis och sockerbetor. Skördarna kan minska med upp till 40 procent.
Hos 24 specialkulturer utgör växtskyddsmedlens mervärde för skörden per hektar mellan 40 och 100 procent. Enligt författarna motsvarar detta en sammanlagd volym av 12 miljoner ton.
För ändamålet har de holländska konsulterna granskat marknaderna i nio EU-länder - Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien, Italien, Nederländerna, Irland och Österrike. Resultaten har extrapolerats för att gälla hela EU.

Svåra följder för EU-jordbruket
En förlust av de ifrågavarande substanserna skulle sänka de europeiska gårdarnas täckningsbidrag med sammanlagt 17 miljarder euro. Konsulterna räknar med betydligt mindre skördar och stigande arbets- och produktionskostnader.
I snitt kan jordbrukarnas ekonomi försämras med omkring 40 procent. En halv miljon arbetsplatser kan försvinna inom det europeiska jordbruket. De reducerade skördarna försämrar givetvis EU:s försörjning av vete, korn, potatis och sockerbetor.
Den europeiska producentorganistionen Copa-Cogeca varnade redan i juli för följderna av en övergång till farobaserad bedömning. Ett sådant beslut skulle medföra att det ena växtskyddsmedlet efter det andra dras bort från marknaden.
Enligt rapporten vore en farobaserad reglering problematisk med tanke på klimatåtgärderna, som förutsätter energisnåla punktinsatser inom jordbruket. Importen av livsmedel kan också öka från länder som inte följer EU-standarderna.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Unik fröbank i Aleppo räddades till säkrare regioner

En strategisk fröbank i den krigshärjade staden Aleppo i Syrien har evakuerats för att byggas upp på nytt i Marocko och Libanon. De unika genetiska resurserna från Aleppo har tagit omvägen via den globala genbanken NordGen i Svalbard.
Den internationella fröbanken för torra regioner (ICARDA) betjänar forskare som utvecklar grödor för extremt heta och torra förhållanden. Sådana grödor ökar i betydelse med tanke på de tuffa förhållanden som väntas följa klimatförändringen.
För närvarande ökar efterfrågan på sådana grödor i stora delar av världen. Utsädet använts av odlare i torra och heta områden. Många jordbrukare i USA har länge sått utsäde som har sitt ursprung i Aleppo.
Fröcentrumet för torra regioner tillhandahåller årligen cirka 20.000 prover, som används av växtförädlare världen runt. Största delen av materialet landar hos forskningsinstitutioner i USA, bland annat Kansas State University och Dakota State University.

Omöjligt att fortsätta i Aleppo
Men fröbanken har själv upplevt mycket tuffa tider. ICARDA är ett av femton stora forskningsinstitut som bedrivs av Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Gruppen består av 64 samarbetspartner kring hela världen.
I dag arbetar cirka 8.000 forskare i mer än 100 länder för CGIAR. Syftet är att bekämpa bristen på mat i tropiska och subtropiska länder. Verksamheten koncentreras till att utveckla nya högproduktiva växtsorter.
ICARDA:s huvudkontor var ursprungligen lokaliserat i Libanon, men evakuerades under inbördeskriget i Libanon till Aleppo i Syrien. Men det dröjde inte länge innan Syrien i sin tur förvandlades till en krigsskådeplats.
Under 2012 blev situationen så svår att centrumets internationella personal evakuerades till Libanon, Jordanien, Marocko, Etiopien, Egypten och Turkiet. Den lokala personalen fortsatte sitt arbete under mycket svåra förhållanden.

Frön evakuerades via Svalbard i norr
Personalen lyckades bland annat kopiera mer än 80 procent av institutionens unika genetiska resurser. Frösamlingen lastades i fartyg som transporterade dem till den globala fröbanken i Svalbard, där de förvaras i nedfruset tillstånd.
NordGen fungerar som backup för världens genbanker. Flera nationella genbanker har tidigare förstörts av krig eller naturkatastrofer. I Svalbard är fröna säkra, där de förvaras i ett nedlagt gruvschakt.
ICARDA har numera ett nytt huvudkontor i Beirut i Libanon. Institutionens kylutrymmen i Aleppo uppges fortfarande vara intakta. För forskare ute i världen är åtkomligheten dessvärre praktiskt taget noll.
Det internationella frölagret i Svalbard har för sin del mycket begränsade resurser att betjäna forskningen. Dessutom ligger Svalbard utom räckhåll för de flesta forskare, av rent geografiska orsaker.
Duplikat av frön som tidigare hade flyttats från Aleppo till Svalbard började senaste höst skickas till Marocko och Libanon. Mer än 38.000 fröprover av värmeresistent vete, korn och baljväxter har anlänt till nybyggda lager.
Omfördelningen är ett led i ICARDA:s princip att hålla fröbanken öppen för forskare och jordbrukare. Lagren i Rabat (Marocko) och Terbol (Libanon) syftar till att rekonstruera de svåråtkomliga samlingarna i Aleppo.
I slutet av september kunde ICARDA officiellt öppna den nya parallella fröbanken i Terbol, som redan omfattar 30.000 fröduplikat. Verksamheten kompletteras av fröbanken i Rabat, som ligger i Bekaa-dalen.
Lokaliseringen i Bekaa-dalen anses vara idealisk för försöksodlingar, eftersom orten erbjuder olika slags klimat, från torr ökenluft till häftiga regn. Det ger möjlighet att försöksodla nya sorter i varierande ekosystem.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Atria höjer priset på smågrisar och slaktsvin

Nästa vecka höjer Atria priset på smågrisar med en euro. Priset på slaktsvin höjdes med 2 cent per kilo. En mycket välkommen nyhet för svinproducenterna, säger Tomas Långgård, ordförande för ÖSP:s köttutskott.
Länge har prisnivån för de finländska svinköttsproducenterna varit den lägsta i hela Europa. Priserna har sjunkit i flera omgångar, men nästa vecka kommer en vändning. Då höjer Atria producentpriset för smågrisar med 1 euro och på slaktsvin med 2 cent per kilo.
Det är den första höjningen sedan augusti 2013.
- Det här var en efterlängtad höjning som vi har väntat på länge. I Finland har vi släpat efter övriga Europa gällande prisnivån som började höjas där i somras. Trots att det inte är någon stor höjning är det med viss glädje vi producenter tar emot beskedet, säger Tomas Långgård, ordförande för ÖSP:s köttutskott.
Prishöjningar reder inte upp det prekära ekonomiska läget som svinproducenterna befinner sig i. Men justeringen uppåt ger hopp, menar Långgård.
- Hålen som ska fyllas är fortfarande stora, men det är mycket viktigt för orken och självkänslan som producent att det kom en höjning. Den ger ett visst hopp om att det här är vändpunkten för de mycket tuffa tider som vi alla har genomlidit, säger han.
Långgård tror att en anledning till prishöjningen är att Atria har fått tillstånd att exportera griskött till Kina. I tisdags befann han sig i Danmark på en svinkongress och där har man exporterat kött till Kina i flera år.
- Danmark har på ett år fördubblat sin export av svinkött till Kina som nu är det näst största exportlandet. Förhoppningarna är stora på Kina också i Finland och jag tror det kan ha positiva effekter på svinsektorn. Om Kina öppnar sig och vill ha stora volymer från Finland så stärker det vår förädlingsindustri som kanske kan stärka sin position gentemot handeln, säger han.
Tomas Långgård tror det kan bli aktuellt med fler höjningar innan årets slut.
- Jag är realist, men jag hoppas på ett par höjningar i samma storleksklass till före årsskiftet.
Tom Åstrand, vd för andelslaget Österbottens Kött, är glad över att koncernen Atria har höjt priset.
- Den första prishöjningen på tre år och den första sedan jag började arbeta på ÖK. Det är mycket välkommet och skapar förutsättningar för en framtidstro. Det är viktigt, säger han.

Christoffer Thomasfolk
christoffer.thomasfolk@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Färre kandidater till skogsfullmäktigevalet oroar i Österbotten

Antalet kandidater som ställer upp i fullmäktigevalet till skogsvårdsföreningen i Österbotten har minskat kontinuerligt. I valet som nu pågår har endast 68 kandidater nominerats. Det är oroväckande, säger verksamhetsledare Jan Slotte.
En negativ trend är tydlig gällande Skogsvårdsföreningen Österbottens fullmäktigeval. I valet 2008 ställde 138 kandidater sig till förfogande, fyra år senare 98 och i år är den siffran endast 68. Målet på kring hundra kandidater uppnåddes därmed inte.
- Trenden är mycket oroväckande. Vårt fullmäktige har 39 platser, tio suppleanter och vi har som mål att ha dubbelt fler kandidater än den så att det ska finnas att välja mellan. Klart vi är oroliga över att så här få kandidater har nominerats, säger Jan Slotte, verksamhetsledare för Skogsvårdsföreningen Österbotten.
Någon katastrof är det inte och det finns föreningar som har det betydligt värre, enligt honom.
- Inför årets fullmäktigeval finns elva skogsvårdsföreningar som har sämjoval, det vill säga att ett för litet antal kandidater har ställt upp. Men vi hurrar inte för vår egen del, men trenden är i linje med övriga landet. Engagemang i förtroendeuppdrag avtar och folk tar sig inte tid i dag, säger Slotte.
På Skogsvårdsföreningen Skogsrevirets område är situationen bättre. Det fullmäktige har 30 platser och i valet har 36 kandidater nominerats. Där har man inte som mål att ha dubbelt fler kandidater än platser i fullmäktige.
- Det är exakt lika många kandidater som i förra valet så vi är rätt nöjda med nomineringen. Vi strävar inte efter att ha dubbelt fler kandidater än platser utan det vi försöker få är bra kandidater som representerar olika kategorier av markägare. På den punkten har vi lyckats. Det är i stort samma kandidater som ställer upp igen, men vi har också fått nya unga kandidater trots att det är en utmaning. Men klart att fler skulle få engagera sig så att vi skulle ha ett högre antal kandidater, säger Stefan Borgman, utvecklingschef på Reviret.

Få kvinnor
I Österbotten är utmaningarna liknande. Det är svårt att engagera unga, skogsägare i städer och kvinnliga kandidater. Endast en kvinna har ställt sig till förfogande.
- Trots att kvinnor är en stor grupp av markägare på vårt område är det svårt att nå dem. De engagerar sig inte. Men däremot har vi fått kandidater som äger skog i landskapet men bor på annan ort. Det är positivt, säger Slotte.
Varför är det viktigt med ett stort antal kandidater?
- Så att flera olika markägargrupper representeras. Olika skogsägare har olika krav på föreningens verksamhet, till exempel vilka tjänster som ska produceras. För att allas åsikter ska höras är det viktigt att det finns alternativ så att fullmäktige representerar hela markägarkåren.
Om situationen förvärras anser Slotte att man i Österbotten bör se över fullmäktiges nuvarande form.
- Det här är en fråga för fullmäktige. Men om kandidaterna fortsätter minska kanske antalet platser i fullmäktige bör ses över.
Slotte ser flera orsaker till varför markägare som vill engagera blir färre.
- Jag tror det är en allmän trend i samhället. Intresset för att engagera sig frivilligt minskar. Vi har ett högt medlemsantal och det kan beskrivas som ett engagemang. Man vill vara medlem, men få vill lägga extra tid på förtroendeuppdrag.

Nöjda med verksamheten
Borgman håller med.
- En orsak till att kandidaterna är få är att våra medlemmar upplever att vår verksamhet fungerar bra. De är nöjda med våra tjänster. Är det något som inte fungerar mobiliseras markägarna på ett helt annat sätt.
Poströstningen pågår fram till den 25 november. Då ska röstsedlarna skickas in så att skogsvårdsföreningarna får dem senast den 1 december klockan 16. Slotte tror och hoppas att röstningsaktiviteten ska öka från tidigare.
- I tidigare val har vi haft en röstningsaktivitet på mellan 30 och 40 procent. Men nu förväntar jag mig en ökning till 50 procent. I och med att medlemskapet nu är frivilligt förväntar jag mig en ökad aktivitet, säger han.

Christoffer Thomasfolk
christoffer.thomasfolk@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Biologisk mångfald främjas vid elledningar i skogen

För att säkra elförsörjningen och främja skogens mångfald ska död ved placeras vid kanter av elledningar i skogen. Verksamhetsmodellen tas i bruk av SLC, MTK och Finsk Energiindustri rf, skriver organisationerna i ett pressmeddelande. Träd som utgör en risk för elledningarna ska med skogsägarnas samtycke göras om till konstgjorda högstubbar.
Verksamhetsmodellen är en uppdatering av den strategi som organisationerna 2011 lade upp för skötsel av skog vid elledningar. Modellen utökar mängden död ved och lågor i skogsområden i anslutning till luftledningar, vilket i sin tur gynnar skogens mångfald och sparar pengar.
– En förutsättning för ett hållbart och växande skogsbruk är att vi värnar om mångfalden, säger MTK:s skogsutskotts ordförande Mikko Tiirola. Med den här modellen ville vi få ännu ett verktyg att ta till. En enstaka asp, sälg eller björk kan ha stor betydelse för en talltita. Att göra dem till högstubbar äventyrar inte skogsbrukets lönsamhet.

Höga kostnader av kullfallna träd
I de finländska skogarna finns cirka 70.000 kilometer luftledning. I synnerhet lövträd och medfarna tallar som går av orsakar stora problem och kostnader.
– Luftledningarna kommer att finnas kvar länge i våra skogar, trots att elnätet förnyas i stor utsträckning och luftledningar byts ut mot markkablar, säger Kenneth Hänninen, chef för Finsk Energiindustri rf. Röjning kring linjerna och skötsel av skogen kring elledningarna kommer att öka.
Detaljerna kring modellen testas i ett pilotprojekt i samarbete med nätföretagen. Genom pilotprojektet klargörs lämpliga platser, avverkningsmetoder, kriterier för urval av träd samt hur kostnaderna fördelas. Verksamhetsmodellen erbjuder nya möjligheter att öka mängden död ved. Markägaren besluter däremot i sista hand ifall modellen ska utnyttjas eller inte.
En fjärdedel av alla arter som lever i skogen, ca 500 arter, är beroende av död ved, påminner producentorganisationerna. Det största hotet mot dessa arter är minskad tillgång till död ved.

Andrea Bergman
andrea.bergman@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Förlängd tid på Åland för stallgödselspridning på lerjordar

På ansökan från Ålands Producentförbund har landskapsregeringens miljö- och näringsminister Camilla Gunell förlängt tiden för spridning av stallgödsel med tre veckor till och med den 21 november.
På ansökan från Ålands Producentförbund har landskapsregeringens miljö- och näringsminister Camilla Gunell förlängt tiden för spridning av stallgödsel med tre veckor till och med den 21 november.
Enligt de nya regler som trädde i kraft den 1 september i år måste gödselspridningen slutföras inom oktober månad. Motiveringen för ÅPF:s begäran om förlängd tid var att hösten har varit exceptionellt torr och att det särskilt på leriga jordar inte går att plöja ner gödseln med ett bra resultat.
ÅPF ville ha möjlighet att sprida stallgödsel under hela november, men landskapsregeringens förlängning av spridningstiden gäller alltså bara för tre veckor och ”enbart på skiften där det på grund av leriga jordar och torka har visat sig vara svårt att genomföra en bra plöjning och nermyllning av gödseln”.
– Helt bra. Det kom ju regn i dag så det ska väl göra det möjligt att mylla ner gödseln också på leriga jordar, kommenterade ÅPF:s vd Henry Lindström efter torsdagens beslut.
Dispensansökan till landskapsregeringen lämnades in i måndags och i tisdags inspekterade vattenbiolog Mikael Wennström från miljöbyrån och miljöskyddsinspektör Ann-Sofi Wikingson från Ålands Hälso- och Miljöskyddsmyndighet fem skiften hos olika jordbrukare.
Natten till torsdag började det regna och på torsdagsförmiddagen beviljade näringsministern tre veckors förlängning på torra jordar.
I ÅPF:s ansökan om dispens hänvisades också till att landskapets beslut om tiderna för stallgödselspridningen kom så sent under odlingssäsongen att alla jordbrukare kanske inte har hunnit anpassa arbetet till de nya kraven.

Rolf-Lennart Witting
witting@aland.net

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Låga jordbrukspriser aktiverar USA-försäkringar

Många farmare i USA kan under hösten räkna med kompensation för de skrala priserna på jordbruksprodukter. Den låga prisnivån har utlöst gårdarnas risk- och prisförsäkringar för produkter som har glidit under den fastställda referensnivån.
I samband med den senaste reformen av USA:s jordbrukslag Farm Bill förflyttades tyngdpunkten för jordbruksstödet från direktstöd till ett försäkringsstöd mot skördeskador och inkomstkompensationer.
Farmarna kan välja om de vill försäkra sig mot skördeskador eller få kompensation mot lägre inkomster, om priset på jordbruksprodukter sjunker under en bestämd, genomsnittlig referensnivå under ett marknadsår.
Den situationen har nu slagit in. Enligt jordbruksministeriet USDA kommer sammanlagt sju miljarder dollar (omkring 6,4 miljarder euro) att betalas ut till farmare som har tagit en riskförsäkring (ARC) eller en försäkring mot prisförluster (PLC).
Förutsättningen är att gårdens omsättning har sjunkit under den fastställda referensnivån. Enligt ministeriet har omkring 1,7 miljoner farmare tagit försäkringar. Ersättningarna fastställs varje år i oktober.
Enligt jordbruksminister Tom Vilsack motsvarar de utbetalda beloppen mer än tio procent av den fastställda nettoinkomsten för amerikanska gårdar under 2016. Ersättningarna betalas ut stegvis.
I den första etappen utbetalas ersättningarna till jordbrukare som producerar vete, korn, majs, raps, sojabönor, havre, linser, jordnötter och torkade ärter. Kulturer av ris, olika oljeväxter och kikärter följer om några veckor.

Stöd för dåliga tider
Försäkringarna inom Farm Bill bygger på idén att jordbruksstöden ska hjälpa producenter under dåliga tider. Då tiderna blir bättre, betalas inga stöd. Skyddsnätet träder till då försäljningen och priserna sjunker under en viss nivå.
Enligt minister Vilsack har ersättningarna från försäkringssystemet föregåtts av flera marknadspolitiska åtgärder för att hjälpa jordbruket. Bland annat har staten köpt upp överskottsprodukter och kompenserat mjölkproducenter.
Reglerna för minimipriser för mjölkprodukter ströks då Farm Bill reformerades. I stället infördes ett försäkringsstöd för att kompensera mjölkproducenternas förluster om marginalen mellan produktionskostnader och intäkter blir för stor.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Misstänkt svinpest i danskt slakteri

Den danska livsmedelsmyndigheten Fødevarestyrelsen stängde på tisdagen ett stort slakteri i Herning i centrala Jylland efter ett fall av misstänkt svinpest. Slakteriet tillhör den stora köttkoncernen Danish Crown.
Det misstänkta fallet upptäcktes i samband med en rutinmässig veterinärkontroll. Efter en förundersökning av grisen togs sedvanliga prover som sändes in för analys. Grisen härstammade från en bondgård i närheten av Silkeborg.
Fødevarestyrelsen räknade med preliminära resultat under onsdagen och ett slutligt svar senast torsdag morgon. Därmed skulle produktionen i slakteriet normaliseras redan på torsdagsmorgonen.
Enligt Danish Crown kunde slakteriet arbeta i reducerad utsträckning under onsdagen. I stället för det normala produktionen av 5.000 grisar kunde bara 2.000 grisar slaktas. Produktionen genomfördes med råvaror från tidigare slakter.
Fall av misstänkt svinpest förekommer då och då i danska slakterier. Landets grisproduktion upprätthåller en förstärkt beredskap med tanke på de många fallen av afrikansk svinpest i Polen.
Myndigheterna har skärpt kontrollerna vid gränserna. Alla lastbilar som har transporterat smågrisar till Polen måste tvättas och desinficeras innan de igen får transportera grisar från danska gårdar till slakterierna.
Fødevarestyrelsen betraktar inte risken för smitta i Danmark som överhängande men påpekar att reglerna för hygien måste följas till punkt och pricka. Alla som arbetar inom branschen måste vara på sin vakt.
Grisbönderna är förpliktade att kontrollera transportbilarnas status med avseende på rengöringen. Det går lätt via en särskild hemsida och en app som ger ett snabbt svar. Det räcker med att knappa in bilens registernummer i systemet.
Producenterna uppmanas dessutom att vara på sin vakt mot smitta som kan överföras av privatpersoner. Det gäller särskilt för personer som kommer från Polen eller har arbetat i en polsk svingård.
Danmark har varit fritt från svinpest sedan 1933. Ett fall av svinpest skulle bli en katastrof för den danska exporten av griskött. Flera länder utanför EU, bland annat Australien, har redan stoppat importen av polskt griskött med anledning av epidemin i landet.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Tyska mejerier får ont om mjölk

Vindarna växlar otroligt snabbt på mjölkmarknaden. För några få månader sedan led branschen av ett tillsynes oändligt överskott av mjölk. Nu börjar tyska mejerier redan klaga över mjölkbrist.
Den stora tyska mejerikoncernen Deutsches Milchkontor (DMK) bekräftar att det har blivit ont om mjölk i Tyskland. Följaktligen har DMK fått akuta svårigheter att förse sina kunder med mjölkprodukter i tillräcklig utsträckning, skriver nättidningen Agrarheute.de.
Mjölkgårdarna drar sedan flera månader ned sin produktion, som en reaktion på överutbudet och den låga prisnivån. Detta har inskränkt leveranserna av mjölk till DMK, konstaterar koncernen i ett pressmeddelande.
Den krympande mjölkmängden påverkar i sin tur tillgången på fett och proteiner. Enligt DMK måste produktionen av fetthaltiga produkter som smör och ost sannolikt dras ner kännbart de närmaste veckorna.
DMK uppger att mer eller mindre alla tyska mejerier börjar märka det förändrade marknadsläget. Tysklands största handelskedja Edeka har redan börjat förbereda partiledet på förestående leveransproblem.
I ett cirkulär varnar Edeka för kommande inskränkningar i mejerisortimentet, i synnerhet för fettprodukter och ost. Anledningen är att kedjans största leverantör DMK inte kan leverera de nödvändiga volymerna.
DMK uppges ha informerat Edeka att koncernens mejerier inte har beredskap att framställa tillräckligt stora mängder smör för de närmaste veckornas konsumtion. De levererade mängderna kan reduceras med upp till 25 procent.

Paradoxal situation
På mjölkmarknaden råder en paradoxal situation, noterar Agrarheute. Priset på mjölk har långsamt börjat stiga då producenterna reducerar sin produktion. Mellan juni och september har priset på smör stigit med 46 procent i den europeiska partihandeln.
Samtidigt slår EU:s reduceringsstöd till med full effekt. Nästan 10.000 tyska mjölkproducenter anmälde sig till stödpaketets första etapp. Därigenom försvinner drygt 286.000 ton ur produktionen.
Tillgången på mjölk blir knappare för varje vecka. Redan i september klättrade mjölkpriset till 40 cent per kg på spotmarknaden. Det östtyska mejeriet Sachsenmilch har till och med lockat med en extra premie till producenter som kan leverera mer.
Mejeriets mjölkbönder utlovas 3 cent för varje extra kilo mjölk som levereras under årets fjärde kvartal. Dessutom höjdes avräkningspriset med 3 cent per kg i oktober plus leveransbonusen. Andra mejerier har också höjt sina avräkningspriser.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Trendbrott inom Europeisk mjölkproduktion
- ökningen har blivit en minskning

Den europeiska mjölkproduktionen har för första gången på länge börjat sjunka istället för att öka, konstaterade Mikael Österberg, ordförande för SLC:s mjölksamarbetsgrupp. Mjölksamarbetsgruppen höll ett möte förra veckan där bland annat det aktuella marknadsläget diskuterades.
- Från och med juni har man kunnat se en kraftig höjning av priset på smör i Europa, vilket är en följd av en större efterfrågan.
När utbudet på mjölk minskar stabiliseras marknaden. Dessutom har den kinesiska marknaden börjat dra kraftigare.
- Mjölkpulverpriset har också stigit något under hösten, även om höjningen är betydligt försiktigare än för smör. Också marknaden för ost har förbättrats en aning tack vare större åtgång och högre priser.
Trots höjningen är mjölkpriserna i Europa fortfarande låga.
- I juli var medelpriset på en liter mjölk i Europa 25,63 cent, medan det idag är 26,99 cent, berättade Österberg. Det är långt under produktionskostnaden i de flesta länder, så prishöjningar är fortsättningsvis nödvändiga.

Stöd för minskning engångsföreteelse
Förutom marknadsläget diskuterade mjölksamarbetsgruppen det nya stödpaketet som ska minska mjölkproduktionen ytterligare. För det reserveras 15 miljoner euro, av vilket hälften finansieras av EU och hälften genom nationella medel. Stödet som ska stabilisera EU:s mjölkmarknad ytterligare får inte användas till att sporra mjölkproduktionen.
- Vi har förhållit oss kritiskt till stödet, eftersom det i praktiken innebär att man får 30 cent för varje mjölkliter man låter bli att producera. I princip vill vi ju inte understöda sådant som man inte producerar.
Österberg underströk att mjölksamarbetsgruppen däremot kan acceptera stödet som en engångsföreteelse.
- Om vi tack vare den minskade produktionen istället får ett högre avräkningspris på mjölk, ens så mycket som en cent per liter, så har vi redan fått in 23 miljoner euro på årsnivå.
Österberg ser att stödet är en direkt följd av att EU slopade mjölkkvoterna.
- Kvoterna höll mjölkmängderna under kontroll, men numera finns inga verktyg för det, därför tvingas man ta till andra verktyg för att få mjölkproduktionen i balans. Stöd för att minska produktionen kan i slutändan hjälpa de effektivaste produktionsländerna i EU att bli ännu starkare. Vi är ändå ett litet land i utkanten av EU. Om vi minskar vår produktion för mycket är vi ganska snabbt marginaliserade. Vi behöver den storlek vi har.
SLC sökte andra lösningar tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, men kunde enas med ministeriet om att stödet kan godkännas en gång för att stabilisera marknaden.

Båsladugårdar borde få finnas kvar
Angående båsladugårdar anser mjölksamarbetsgruppen att det är orimligt att just den typen ska förbjudas i Finland.
- Det beror inte på ladugårdstypen om djuren har det bra, utan på djurskötaren, påpekade Österberg. Finland har små gårdar som lämpar sig för båsladugårdar, och inom de senaste 5-6 åren har nya sådana byggts. Det blir besvärligt för dem om ladugårdstypen nu förbjuds.
Det finns inte heller djurskyddsmässiga orsaker att förbjuda båsladugårdar eftersom djuren får gå på betesgång ute och är i rörelse en stor del av året. Ett förbud skulle bara sänka motivationen att fortsätta produktionen.
- De nya ladugårdarna som byggs är gjorda för lösdrift, vilket betyder att övergången ändå sköts naturligt så småningom.
En annan fråga som togs upp gällde djurens egenvärde.
- Från producenthåll kan vi inte godkänna termen, konstaterade Österberg. Det kan utvecklas till en ohållbar lösning i framtiden. Minister Tiilikainen har gett besked om att termen inte betyder någonting, men varför ska vi då behöva den alls?

Avbytarservicen måste fungera
Inom ramen för krispaketet för 2016 tillskrevs ett extra anslag på 10 miljoner euro till avbytarservicen. Mjölksamarbetsgruppen diskuterade hur anslaget borde användas.
- Förslaget på en lägre avgift för vikariehjälp för sjukvård av barn eller för föräldraledighet är en bra satsning, ansåg Österberg. Att öka antalet möjliga inköpstimmar understöder vi också.
Samarbetsgruppen ansåg även att det är viktigt att taxan hålls låg för jourtelefonmöjlighet för avbytare.
- Det betyder att avbytaren måste ha mobiltelefonen tillgänglig hela dygnet vilket så klart kostar, men med dagens stora enheter med mjölkrobotar och utfodringsenheter måste det kunna ordnas.
Från och med 2019 framåt är det meningen att landskapen ska ordna avbytarverksamheten.
- På stora områden med lite lantbruksverksamhet kan servicen bli dålig. Vi förutsätter att servicen kommer att fungera också i framtiden.

Andrea Bergman
andrea.bergman@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

ÖK vill ha fler dikoproducenter

På sex år väntas antalet mjölkgårdar att minska kraftigt. Det skapar huvudbry för den inhemska köttindustrin. För att trygga självförsörjningsgraden måste dikoproduktionen öka - och det gör den redan nu i Österbotten.
Prognoserna är tydliga. Antalet mjölkgårdar som försvinner de kommande åren är stort. År 2023 beräknas gårdarnas antal ha minskat från 7.580 i dag till 3.700. Eftersom över 80 procent av allt kött som produceras i Finland härstammar från mjölkgårdar står köttindustrin inför ett faktum: Dikoproduktionen måste öka.
- Köttindustrin är starkt beroende av mjölksektorn och eftersom alla prognoser visar att en del av gårdarna försvinner och mjölkkorna minskar i antal så måste vi vidta åtgärder. För att trygga självförsörjningsgraden måste vi stimulera potentiella gårdar att lägga om till dikoproduktion, säger Kim Tarvonen, anskaffningschef på Österbottens Kött som är delägare i Atria.

Goda förutsättningar
Konsumtionen av nötkött i Finland är cirka 100 miljoner kilo per år. Prognoserna visar att den inte kommer att sjunka. I dag är produktionen av nötkött cirka 85 miljoner kilo per år. Försvinner 26.000 mjölkkor innebär det cirka 7 miljoner kilo nötkött mindre i framtiden.
- Det bidrar till att vår självförsörjningsgrad minskar om konsumtionen hålls på samma nivå som nu. Det betyder att det är via ökad import som underskottet kommer att fyllas. Så vi tar den här utvecklingen på allvar.
För att bibehålla köttproduktionen på nuvarande nivå behövs 20-25.000 dikor. Behovet är med andra ord enormt. Därför är Tarvonen hoppfull om att antalet dikoproducenter ska öka.
- Svinkedjan i princip stängd, likaså broilerproduktionen och mjölksektorn är inte i behov av mer mjölk. Men i nötköttssektorn finns ett enormt glapp mellan konsumtion och produktion. Dikosektorn är därför en tacksam bransch att investera och specialisera sig i, säger han.
Enligt honom är förutsättningarna för att satsa på dikoproduktion i Österbotten ypperliga. Minskar mjölkgårdarna i antal frigörs åkermark för vallodling till dikoproduktion. Etablerade spannmålsgårdar kan också införa vall i växtföljden.
- Österbotten är en av världens bästa platser för vallodling. Spannmålsodlare är en potentiell målgrupp för de kan börja producera kött genom att ha vall i växtföljden, säger han.

Byggnadskostnaderna en utamning
Den första åtgärden för att öka intresset för dikoproduktion som ÖK har vidtagit var att ordna en resa för att presentera produktionsformen. 47 deltagare från Österbotten medverkade i resan. Där fick deltagarna bekanta sig med en producent som hade byggt en anläggning för cirka 1.700 euro per diko.
- En av utmaningarna inom dikoproduktion är att hålla byggnadskostnaderna på en låg nivå. Det här exemplet visar att det går att bygga relativt billigt. Vi jobbar också med att ta fram ritningar på olika stallkoncept, berättar han.
Med på resan fanns många potentiella investerare. Ett flertal har redan börjat bygga dikostall i Österbotten och fler kommer att göra det.
- Och det ryms ännu flera. Vi har ett stort behov av dikoproducenter, säger Tarvonen.
Kommer köttpriserna att stiga i och med den här utmaningen?
- Jag hoppas det. Men det är upp till konsumenterna. Var femte nötköttsmåltid är importerad i dag. Om konsumenterna värdesätter inhemskt nötkött har vi högre priser. Finländskt pris för finländskt kött, det är producenten värd.

Christoffer Thomasfolk
christoffer.thomasfolk@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Betupptagningen går som en dans

- Det är sällan en höst är så optimal så här länge, säger Cay Blomberg mellan varven då han tar upp sina sockerbetor i Kimito. Jag tänker på höstar då vi har kämpat på, ibland med två maskiner. Men nu har jag bara suttit i traktorn och njutit.
Blomberg har omkring 40 hektar sockerbetor och han räknar med att ha det upptaget ungefär nu till veckoslutet.
- Jag tror egentligen på en gammal tumregel som säger att man skall ha upp betorna före 20 oktober, men lite har jag väl slirat på det också nu.
För vädret är ju perfekt. Varken regn eller hård köld i sikte.
Cay Blomberg avfärdar inte Sucros planer på att öka sockerproduktionen nästa år då EU:s begränsande kvot försvinner. Det finns ju faktiskt kapacitet på sockerfabriken i Säkylä som utan stora kostnader kan användas för att processa lite till.
- Det ligger både i odlarnas och företagets intresse att använda kapaciteten till fullo. Men då tycker vi att de också skulle ha råd att betala lite mera för betorna. Om de går med på att vi delar på vinsten så är det bra med mera produktion.
Vad som händer på den europeiska marknaden och hur Sucros majoritetsägare Nordzucker anpassar sig till det nya kvotlösa systemet återstår att se. Nu kan ju det tyska sockret exporteras fritt.
- Konkurrenterna finns sedan i länder som Brasilien. Men deras produktion är mycket väderkänslig och svår att förutspå, säger Blomberg.
Jan Hollsten som odlar betor i Nivelax i Västanfjärd har fått upp hela sin skörd på åtta hektar. Han är också nöjd och säger att betorna kanske blev den bäst lönsamma grödan i år.
- På säden blev det i alla fall inte någon större vinst, säger han.

Längre i gång
Odlingschef Tero Tanner bekräftar att Sucros har konkreta planer för att öka produktionen från kvotens 81.000 ton socker i år till omkring 10.000 nästa år. För att göra det behöver man bara förlänga produktionsperioden på fabriken med några veckor. I år slutar man antagligen den 9 december, men nästa år kunde fabriken gå fram till jul.
- De facto har man ju producerat 120.000 ton där till exempel 2007, säger Tanner.
Han tror inte att alla producenter i Europa tänker göra samma sak, vilket skulle leda till priskrig.
- Det finns helt enkelt inte ledig kapacitet på samma sätt på de flesta andra fabriker. Bara i Frankrike finns det lite extra kapacitet, säger han.
För att höja produktionen behövs en större areal, upp från årets 11.600 hektar till omkring 14.000. Det i sin tur förutsätter 150 nya odlare om varje odlares medelareal för betor är dagens 16,5 hektar.

Mathias Luther
luther@infopr.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Regeringen bör inte skära
i fiskeförsäkringssystemet

Regeringens planer på att kraftigt skära i fiskeförsäkringssystemet 2018 hotar det finländska yrkesfiskets framtid, skriver SFP-riksdagsledamöterna Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin i en insändare som ingått i några av de finlandssvenska dagstidningarna.
”Yrkesfiskarna är beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att kunna utöva sitt yrke”, skriver de tre riksdagsledamöterna, som också hänvisar till att stödsystemet med fiskeriförsäkring har funnits i 70 år. Enligt dem skulle jord- och skogsbruksministeriets lagberedning, som enligt uppgift skulle halvera fiskeförsäkringsanslaget, skrota förutsättningarna för yrkesfiske.

Skulle slå hårt mot yrkesfisket

”Syftet med fiskeriförsäkringen är att främja förutsättningarna för att bedriva kommersiellt fiske under de särskilda förutsättningar som råder vid kusterna i Finlands havsområde. Genom fiskeförsäkringssystemet betalas ersättning för skador på fiskeredskap och på fartyg som används för kustfiske. Motsvarande försäkringar går inte att få på den kommersiella marknaden.”
De planerade nedskärningarna på 500 000 euro är små ur en statsekonomisk synvinkel, men har en stor betydelse för yrkesfisket och nedskärningarna skulle således slå otroligt hårt mot det redan ansträngda inhemska yrkesfisket enligt riksdagsledamöterna.
”Stödet med fiskeriförsäkring är den enda statliga stödformen för kommersiellt fiske i Finland. Har regeringen nu för avsikt att skrota det sista nationella stödet för kommersiellt fiske?”

Skrider mot regeringens spetsprojekt

Ett avvecklande av stödsystemet med fiskeriförsäkring skulle de tre SFP-politikerna leda till att fiskeriförsäkringsinrättningarna måste läggas ned i och med att deras verksamhetsförutsättningar upphör. ”Fiskerinäringen tål för tillfället inte ytterligare påfrestningar. Försämringar i förutsättningarna för att idka fiskerinäring har direkta följder för konsumenternas möjligheter att inhandla inhemsk fisk”, heter det i insändaren.
”Ett av regeringens egna spetsprojekt har som målsättning att främja användningen och exporten av rena, inhemska livsmedel samt av fiskbestånden och vattenresurserna. Det är motsägelsefullt att de planerade nedskärningarna strider mot målsättningarna i regeringens eget spetsprojekt. Ifall regeringen på allvar vill värna om det inhemska yrkesfisket bör den låta bli att förverkliga de planerade nedskärningarna.”, skriver alltså Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

MTK öppnade butik i Forum

MTK öppnade i onsdags en så kallad PopUp butik i Forum i Helsingfors för företagare som är med i näthandeln Ruokaasuomesta.fi. De företag och produkter som är representerade i butiken byter varje vecka och avsikten är att butiken bland annat ska fungera som avhämtningscentral för de produkter som är representerade en bestämd vecka.

MTK popup
Vid invigningen av den nya popupbutiken i onsdags bjöd Mustilan viini på glögg och på hampaäppelkaka. I den mörka glöggen finns bland annat svarta vinbär och blåbär, medan rosenkvitten är ingrediens i den ljusa. Det är från vänster Heini Mäkelä och Maria Tigerstedt som bjuder. Foto: Micke Godtfredsen.

Man kan också besöka butiken i övrigt och köpa de närvarande företagarnas produkter, bekanta sig med företagarna och smaka på utbudet.
Butiken finns på 3 våningen i Forum nära Tuppens Torgs ingång. Från och med i onsdags är butiken öppen onsdag–fredag klockan 11–18 och på lördagarna klockan 10–15.
Den här veckan är det vingården från Elimä, Mustila Viini, som finns på plats och nästa vecka Laidun Hereford samt Kurpitsakauppa.
I nätverket Ruokaasuomesta.fi har var och en medlemsföretagare sin egen nätbutik. Företagaren själv svarar också för leveranserna. Det är nu 115 företag och cirka 530 olika produkter som är med i nätverket.

Man kan bekanta sig med nätverket och med den nya butiken på webbadressen http://ruokaasuomesta.fi/popup

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Atria godkänt för export av griskött till Kina

Ansträngningarna för att exportera finskt griskött till Kina har tagit ett avgörande kliv. Enligt den kinesiska myndigheten som kontrollerar företag som vill komma in på den kinesiska marknaden finns det finska företaget Atria Oyj nu med på myndighetens offentliga lista. Detta innebär att Atria är godkänt för export till Kina. Godkännandet ska ännu bekräftas av den kinesiska myndigheten.
Enligt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen är beslutet mycket positivt.
- Absolut den bästa nyheten för den finska grisköttsproduktionen på länge. Producentpriset på finskt griskött är som lägst i EU. Beslutet ger grisköttsproducenterna framtidstro. Det är ett stort steg när man tänker på regeringens mål att hitta nya marknadsområden för finska livsmedel och på det sättet förbättra handelsbalansen, säger Tiilikainen.
Kanslichef Jaana Husu-Kallio som länge förhandlat med kineserna om exporttillståndsfrågan ser att beslutet är resultat från de kinesiska myndigheternas, Livsmedelssäkerhetsverkets och jord- och skogsbruksministeriets smidiga, långsiktiga samarbete. Bakom beslutet ligger enligt Husu-Kallio också Livsmedelssäkerhetsverkets höga kompetens och de extra resurser som verket fått.
- Samarbetet med Kina kommer säkert att intensifieras. Därigenom kan vi också främja den finländska exporten i övrigt. Det övriga myndighetssamarbetet, t.ex. att införa exportintyg i elektronisk form, kommer att öka exporten, säger Husu-Kallio.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Efterlängtad höjning av nötpriset
- men lång väg kvar

De senaste årens prissänkningar har påverkat både svin- och nötköttsproducenter mycket negativt. Det handlar om sänkningar på tiotals cent de senaste åren. Men i september kom något som kan vara ett trendbrott för nötköttsproducenterna. Atria kunde då höja priset med 2 cent per kilo.
- En höjning på 2 cent per kilo betyder i praktiken ingenting för oss med tanke på de många prissänkningarna som har skett under senare år. Men det är klart att det är roligare när Atria kan höja priset. I slutändan är vi tacksam för varje cent, men mycket ska till för att det ska påverka det vi förlorat, säger Peter och Lena Hellström, nötköttsproducenter i Kronoby.
- Situationen har varit och är fortfarande mycket svår. Just nu försöker vi leva på kärleken, för någon lönsamhet och extra pengar finns inte, fortsätter de.
Hellströms köper in råmjölkskalvar och har slutuppfödning med en besättning på totalt över 400 djur. I det här skedet - med tillägg - kommer de upp i ett producent pris på cirka 3,40 euro per kilo.
- Vi har en rätt stor besättning och får ett något högre pris än medelpriset på grund av flera tillägg. Trots det är producentpriserna på en för låg nivå för att det ska räcka. Nu var det här den första höjningen och i grunden är bonden positiv och hoppas och det är klart att vi vill tro på att det här kan vara början på något bättre. Men det kommer helt säkert att ta tid innan vi producenter kan vara riktigt nöjda med priset, säger Peter.

Större efterfråga
Orsaken till att Atria och andelslaget Österbottens Kött kunde höja grundpriset på mjölkrastjurar med 2 cent är flera. Dels har efterfrågan på inhemskt ökat och det gör att förädlingen kan ta ut ett något bättre pris av marknaden.
- Finland är inte självförsörjande på nötkött och det finns tecken på att konkurrensen om det inhemska nötköttet har ökat på sistone. Det bidrar till en värdeökning på inhemskt nötkött och det finns tecken på att det går att få ut ett bättre pris, vilket nu har genererat sig direkt till producenterna, säger Kim Tarvonen, anskaffningschef vid ÖK.
En annan orsak till prishöjningen kan vara att det finns starka tecken på att självförsörjningsgraden minskar ytterligare i framtiden. Antalet mjölkgårdar förväntas minska, vilket direkt påverkar tillgången på kalvar till nötköttsproduktionen.
- Det betyder att produktionen av inhemskt nötkött på sikt kan minska och om efterfrågan ökar betyder det att priserna går upp. Ett exempel på det är Sverige där den inhemska produktionen har minskat kraftigt samtidigt som efterfrågan skjutit i höjden. Men jag hoppas innerligt att vi inte behöver hamna ner till en självförsörjningsgrad på femtio procent i Finland. Vi behöver verkligen inte gå samma väg som Sverige den här gången, säger Tarvonen.
År 2013 var medelpriset i Finland på nötkött och tjurar på 3,54 euro per kilo. Sedan dess har priset sänkts i omgångar, med några cent per gång, fram till i somras. I dag ligger landets medelpris på cirka 3,30 cent per kilo. Tarvonen är medveten om att 2 cent inte är mycket.
- Jag förstår att producenterna vill ha större prisökningar än så här. Men jag tror och hoppas att nedgången nu har stannat upp och att vi kan tala om ett litet trendbrott. Det här var första gången på länge som Atria kunde höja priserna och jag hoppas att prishöjningen också kan göras för andra sortiment på sikt.
Tror du på fler prishöjningar?
- Jag är försiktigt positiv och sannolikheten för att priserna stiger är högre än att de sjunker om man har ett längre perspektiv. Producenterna är förtjänta av högre priser, men det återstår att se hur situationen är om ett år, säger Tarvonen.

Omfattande skördeskador igen
Högre priser är något som producenterna definitivt skulle behöva nu. I synnerhet de i norra Österbotten som har drabbats av mycket stora skördeskador. Hellströms odlar spannmål på 75 hektar och brukar vid normala år få en skörd på cirka 300 ton. Resultatet i år blev drygt 20 ton.
- Det här är andra året i följd som skörden misslyckas kraftigt. Vi har fått cirka 400 millimeter regn i år och i stort sett alla producenter har drabbats mycket hårt. Nu hamnar vi att köpa in foder utifrån och det är klart att det påverkar ekonomin mycket hårt. Det handlar om tiotusentals euro i kostnader, säger Peter.
Lena fortsätter:
- Men samtidigt har vi sparat kostnader när vi inte har bekämpat odlingarna med växtskydd. Torkningskostnaderna är också små, men i det stora hela är det en stor förlust för oss.
Vallskörden lyckades däremot rätt bra. Hellström fick tre skördar med rätt bra mängd och kvalitet.
- Vi är tacksamma för att vi lyckades så här bra med vallen för andra har det mycket dåligt ställt. Men i och med spannmålsförlusterna är vi också tvungna att köpa in strö. Här går det cirka två balar strö per dag och det är också en kostnad.
Familjen strävar efter att amortera på lånen och har fortfarande huvudet över vattenytan. Men det är ingen trevlig tillvaro att hela tiden oroa sig för om räkningarna kan betalas nästa månad.
- Som producent och företagare vill jag ju kunna leva på verksamheten och investera. Vi och alla andra producenter lever under hård press och det är klart att vi är frustrerade. Vi är frustrerade på regeringen och att utbetalningarna av stöden alltid skjuts upp och att alla organisationer som arbetar för oss inte verkar få någonting till stånd. Men trots det har vi framtidstro och hoppas på att vi får se fler betydande prishöjningar i framtiden. Det här är ett steg i rätt riktning, säger Lena och Peter.

Christoffer Thomasfolk
christoffer.thomasfolk@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Andra svaga året i rad för lantbruket

Naturresursinstitutet Luke förutspår att lantbrukens genomsnittliga företagarinkomst faller under 10.000 euro i år. Företagarinkomsten täcker endast 20 procent av de målsatta ersättningarna för företagarfamiljens arbete och investerat eget kapital i företaget.
År 2015 sjönk producentpriserna för så gott som alla lantbruksprodukter och den vikande trenden har fortsatt även i år. Enligt Naturresursinstitutets skördeuppskattning blir spannmålsskörden i år något sämre än 2015 medan potatis, sockerbeta och ärter ger en större skörd än i fjol. År 2016 stannar värdet på produktionen inom lantbruket, d.v.s. den totala avkastningen, på 150.000 euro per gård.
De genomsnittliga produktionskostnaderna inom lantbruket ökar med cirka två procent från året innan trots att till exempel energikostnaderna har minskat något. Genom detta faller företagarinkomsten från 10.900 euro i fjol till cirka 9.400 euro per företag. Lönsamhetskoefficienten sjunker från 0,24 till cirka 0,20.
Lönsamheten för spannmålsodling är nära noll för tredje året i rad. I år är företagarinkomsten endast cirka 1.000 euro per gård.
- Antalet spannmålsgårdar har inte minskat dramatiskt trots den svaga lönsamheten, eftersom spannmålsodlare är inte så beroende av lantbruket för sin utkomst som husdjursgårdar. Då är det möjligt att fortsätta verksamheten även om den har en svag lönsamhet, konstaterar Naturresursinstitutets forskare Jukka Tauriainen, som utarbetat prognosen.
Mjölkboskapsgårdarnas lönsamhet är något sämre i år än i fjol. Företagarinkomsten är 21.000 euro och lönsamhetskoefficienten 0,24. Lönsamheten har försämrats särskilt på grund av de höjda kostnaderna.
Lönsamheten för produktion av nötkött är fortsatt svag år 2016. Företagarinkomsten minskar med fyra procent från året innan till 17.100 euro per gård, medan lönsamhetskoefficienten stannade på 0,30.
Lönsamheten för svin- och fjäderfäuppfödning försämras klart år 2016 från fjolåret på grund av att producentpriserna sjunkit och kostnaderna ökat. Svingårdarnas lönsamhetskoefficient faller till 0,12 och fjäderfägårdarnas lönsamhetskoefficient går rentav under noll.
- På grund av det ringa antalet gårdar och den smala inkomstmarginalen är prognoserna för svin- och fjäderfäuppfödning känsliga för förändringar i priserna, stöden och prognoserna om gårdsstrukturen. Därför ska dessa resultat snarare betraktas som approximativa, preciserar Tauriainen.
Lönsamhetsutvecklingen av en gård påverkas av många faktorer. Förändringar i priserna på marknaden, stödpolitiken o.s.v. påverkar olika gårdar med olika styrka. Dessutom har företagarens skicklighet som företagsledare stor betydelse när det gäller att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön.
År 2016 blir 38 procent av lantbruksföretagen helt utan företagarinkomst, vilket innebär att de har en negativ lönsamhetskoefficient. Sju procent av företagen överskred lönsamhetskoefficienten 1, d.v.s. uppnådde lönsamhetsmålet. Av dem var 33 procent husdjursgårdar och 63 procent spannmålsgårdar, andra växtodlingsgårdar och trädgårdar. De återstående gårdarna bedriver blandad produktion.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Stor tillväxtpotential inom ekohandeln

Ekohandeln växer mycket snabbare än detaljhandeln i genomsnitt och det finns utrymme för fler och nya produkter på marknaden, både gällande kött och mjölk samt innovativa produkter. Här har intresserade ekoproducenter något att bita i.
Under perioden 1.7.2015-30.6.2016 ökade försäljningen av ekoprodukter i detaljhandeln i Finland med 12 procent, vilket är en betydligt större tillväxt än tidigare. Som jämförelse kan nämnas att försäljningen av dagligvaror under samma period ökade med endast 0,3 procent.
Den sammanlagda ekoförsäljningen uppgick under perioden till 250 miljoner euro och marknadsandelen för eko är nu 1,9 procent. Mest ökade försäljningen av ekofrukt- och grönsaker.
- Ansvarsfull och ekologisk konsumtion är trendigt och glädjande är att speciellt ungdomar och unga vuxna har dessa värderingar, säger föreningen Pro Luomus ordförande Ilkka Alarotu, kommersiell direktör på SOK.
Enligt Taloustutkimus undersökning Suomi Syö 2015, har de positiva attityderna till eko vuxit och samtidigt har tillgången på ekoprodukter blivit bättre.

Marknadsandelen kan nå två procent i år
Pro Luomus verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila konstaterar att ännu för ett år sedan steg ekoförsäljningen med endast en dryg procent på årsbasis.
- Det är främst två faktorer som ligger bakom den snabbare tillväxten vi nu ser: konsumenternas växande intresse för hur matproduktionen påverkar människans, djurens och naturens välmående samt tillgången på goda ekoprodukter till ett överkomligt pris.
Ifall ekomarknadens tillväxt fortsätter på samma sätt också under resten av året, kan ekoförsäljningen 2016 stiga till omkring 265 miljoner euro och uppnå en marknadsandel på 2 procent.
Största delen av ekoförsäljningen kommer från dagligvaror där priset har en stor inverkan på konsumentbeteendet. Den positiva utvecklingen inom ekoförsäljningen visar att handeln är aktiv: ekoprodukter marknadsförs mer än tidigare och priserna på ekoprodukter har gått ner.
- Sådana här åtgärder inom detaljhandeln har haft en stor effekt på ekoförsäljningen i de länder där ekokonsumtionen har vuxit mycket, som till exempel i Danmark och Sverige, säger Kottila. Samma utveckling syns nu också i Finland.

Ekobananen populärast
Under året har försäljningen av ekoprodukter som ost, frukt och grönsaker, färskt kött, matoljor, barnmat, kaffe, frysprodukter och saft ökat medan försäljningen av ekoöl, ekoyoghurt och ekobröd har minskat.
Bland handelns mest populära ekoprodukter är banan på första plats, följd av ägg, lättmjölk, fettfri mjölk och äppel.
Som helhet är ändå den största produkten på den inhemska ekomarknaden ändå mjölk. Den andra största är frukt och på tredje plats kommer grönsaker.
Handelns budskap till producenterna är klart: det finns en stor tillväxtpotential inom eko.
- Det finns ett stort sug på ekoprodukter och tillväxten är speciellt stor i storstäderna. Studerande och ungdomar efterlyser ekologiskt också i de offentliga köken och på restauranger, konstaterar Alarotu.
Det är ett faktum att eko växer snabbare i de flesta andra länder än i Finland, så man kan fråga sig om vi är redo för den tillväxtspurt som antagligen kommer att komma också här i något skede.
- Vi skulle kunna sälja mycket mer än vi gör ifall vi bara hade fler produkter, bekräftar Alarotu. Vi kan till exempel inte möta efterfrågan på ekokött som gris och kyckling. Det finns brist på producenter också på mjölksidan och dessutom skulle vi gärna se nya och intressanta produkter riktade till motionärer och idrottare.

Nina Colliander-Nyman
nina.colliander-nyman@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Svensk butikskedja hjälper blivande ekobönder

Den svenska butikskedjan ICA vill slå två flugor i en smäll. I en ny kampanj ska jordbrukare som ställer om till ekologisk produktion genast från början få det lättare att sälja sitt mjöl. Samtidigt garderar sig kedjan mot bristen på ekoprodukter.
ICA lanserar i dagarna en ny produkt med namnet "Vetemjöl på väg". Avsikten är att långsiktigt stöda jordbrukare medan gården ställs om till ekologiskt jordbruk. Det nya mjölet marknadsförs som ett vetemjöl som ännu inte har nått ekologisk status.
Problemet är att åkrarna måste fylla kraven på ekologisk odling. Den processen tar lång tid i anspråk. Först efter tre år får bonden betalt för de extrakostnader som omställningen innebär. Processen och den långa väntan blir dyr för producenten.
Trots detta odlas åkrarna med ekologiska metoder, utan vare sig konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. ICA försöker överbrygga väntetiden genom att köpa in mjölet innan det officiellt får säljas som ekologisk vara.
I ICA-modellen kan vetemjölet genast säljas som en produkt som prismässigt ligger mellan konventionell och ekologisk vara, säger miljöchef Maria Smith från ICA i ett pressmeddelande.
För den blivande ekojordbrukaren innebär initiativet en trygghet och merbetalning för vetet under omställningstiden. Producenten har möjlighet att sälja sin vara till bättre pris, fastän alla villkor ännu inte är uppfyllda.
Samarbetet innebär att alla i kedjan, från jordbrukare till konsument, tryggar tillgången på svenskt ekologiskt vetemjöl. Det blir ekonomisk hållbart för jordbrukaren att gå över till ekologisk odling medan ICA kan säkra större volymer.
Enligt Maria Smith har efterfrågan på svenskt ekologiskt vetemjöl ökat starkt de senaste åren. Handeln måste söka nya kanaler för inköp av ekologisk brödspannmål. För ändamålet har ICA inlett ett samarbete med leverantören Berte Qvarn.
Berte Qvarn är ett gammalt kvarnaktiebolag i Halland, med anor från 1569. Koncernen ingår i Bertegruppen, som är Sveriges äldsta familjeföretag. Berte Qvarn säljer mjöl till bagerier, livsmedelsproducenter och partiaffärer.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

EU-länder kritiserade förslag till förenkling

Aderton EU-länder protesterar mot kommissionens förslag att förbjuda växtskyddsmedel på ekologiska fokusområden. Men agrarkommissionär Phil Hogan vill inte ge med sig. Ingen besprutning ska tillåtas.
EU-ländernas jordbruksministrar möttes på måndagen i Luxemburg för att fortsätta diskussionerna kring förändringarna i villkoren för förgröningstödet. Kritikerna fick igenom ett par ändringar men inte alla.
Redan på förhand hade 18 medlemsländer, bland dem också Finland och Sverige, protesterat mot det planerade förbudet att använda bekämpningsmedel på ekologiska fokusområden.
Medlemsländernas ministrar vidhöll sin åsikt under måndagens möte. De ville inte acceptera ytterligare inskränkningar för produktionen. Förbudet kan medföra stora problem för odlarna.
Phil Hogan var inte beredd att kompromissa. Kommissionens ståndpunkt är att fokusområden inte får besprutas. Användningen av växtskyddsmedel skulle urholka den avsedda miljöaspekten i samband med förgröningen.
Medlemsländernas kritik mot planerna på en nio månader lång träda vann däremot gehör hos kommissionen. Hogan gick med på att förkorta trädan till sex månader, såsom tidigare. Dessutom förkortades tiden för vall i huvudgröda från tio till åtta veckor.
En positiv nyhet är att medlemsländerna får förlängd tid. De kontroversiella förändringarna kan vänta till 2018, ifall länderna inte vill starta tidigare. Under tiden kan regeringarna kanske diskutera sig fram till en kompromiss.

Ingår i översynen av EU:s budgetram
EU-kommissionen vill förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) genom den så kallade Omnibusförordningen. Förslagen ska minska byråkratin för både jordbrukare och nationella myndigheter.
Omnibusförordningen är en del av kommissionens översyn av EU:s fleråriga budgetram. Förordningen syftar till enklare procedurer och mer flexibilitet i budgeten, bland annat inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
Under det senaste året har fyra förenklingar av CAP redan gått igenom. I september presenterade Hogan nya förslag. Bland annat ska regleringen för lån och andra finansiella instrument underlättas, främst för unga jordbrukare.
Dessutom ska medlemsländer få större frihet att definiera begreppet "aktiva jordbrukare". Ett förslag till enklare regler för inkomststabilisering ingår också i paketet. Ministerrådet och EU-parlamentet måste ge sitt samtycke.
Efter ministermötet uttryckte Hogan sin tillfredsställelse över EU-producenternas goda respons på reduktionsstödet för mjölk. Uppslutningen blev betydligt större än väntat. Pengarna tog nästan helt tog slut redan i den första omgången.
Enligt Hogan är kommissionen övertygad om att programmet ska bidra till ett högre mjölkpris i EU. Han betonade betydelsen av att alla mjölkproducerande medlemsländer deltar i den gemensamma aktionen.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Högre gifthalter i svenska ekoägg

Svenska ekologiska ägg kan innehålla tre gånger högre halter av miljöföroreningar än konventionella ägg. Det visar Livsmedelverkets (SLV) provtagning, enligt uppgifter i tidningen Land Lantbruk.
Organisationen Svenska Ägg är i full krisberedskap inför offentliggörandet av SLV:s rapport, uppgav Land Lantbruk på onsdagen. Enligt tidningen ska både SLV och Svenska Ägg ha känt till de förhöjda nivåerna i flera veckor.
Det här är känsligt och riskerar att stjälpa förtroendet för ekoäggen. Därför har Svenska Ägg hållit tyst, säger en källa till Land Lantbruk.
SLV har konstaterat att nivåerna av dioxin och PCB i ekologiska ägg har ökat med sex procent under tio år. Redan 2004 kom liknande larm om förhöjda nivåer av dioxin och PCB i ekologiska ägg.
I ett pressmeddelande på onsdagen medgav SLV att det finns indikationer på att halterna har ökat men de överstiger inte gällande gränsvärden. Några prover är i nivå med den så kallade åtgärdsgränsen. Det innebär att något måste göras för att minska halterna.
Ämnen i fodret, stallmiljön eller utemiljön kan bidra till att dioxin finns i äggen. Svenska ägg innehåller ofta mindre dioxin än ägg från länder där marken är starkt förorenad av dioxin, framhåller SLV.
Det är viktigt att branschen undersöker vad de högre halterna i ekologiska ägg beror på och vidtar åtgärder, säger Helena Storbjörk Windahl, chef för avdelningen för styrning och uppföljning på Livsmedelsverket.
Det pågår en utredning men hittills finns det inga indikationer på att gränsvärden eller åtgärdsgränser för dioxin i foder har överskridits, säger Kjell Wejdemar, enheten för CITES, foder och djurprodukter på Jordbruksverket.
SLV konstaterar att dioxin är skadligt på lång sikt. Därför måste halterna i ekologiska ägg minska. Människor får i sig mest dioxiner och PCB via maten. Ämnena finns främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Risto Artjoki statssekreterare

Risto Artjoki, 52, har i början av veckan utnämnts till statssekreterare för samlingspartiets ministergrupp. Han tillträder posten på lördag 15.10. Han övertar uppdraget efter Olli-Pekka Heinonen, som utnämnts till generaldirektör för utbildningsstyrelsen.
Risto Artjoki är sedan 2014 avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets matpolitiska avdelning, dit bland annat frågor om jordbrukspolitik och livsmedelssektorn hör.
Han har varit statssekreterare för de tidigare jord- och skogsbruksministrarna från samlingspartiet Jari Koskinen och Petteri Orpo. Han har även lång erfarenhet av olika EU-uppdrag, bland annat i tidigare EU-kommissionär Olli Rehns kabinett och stab. Därutöver har Risto Artjoki arbetat vid Finlands ständiga EU-representation samt de finländska jordbrukarorganisationernas och kooperationens Brysselkontor.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Försiktig optimism på KoneAgria – eller?

Det ser inte ut att ha varit brist på vilja inom lantbrukshandeln att marknadsföra sig på årets KoneAgria, som öppnade i går i Jyväskylä. Utställarna är så många att man var tvungen att utvidga området för dem som ställer ut under bar himmel. Inne i hallarna fick inte alla rum.

Kyrkslättsbor
Bland de första besökarna i går fanns från vänster Johan Åkerlund, Kurt Åkerlund, Kaj Levonius Rickard Backman, Tommy Åberg och Christer Hedberg som anlänt från Kyrkslätt.

Inför mässan har man talat om att den värsta tiden nu börjar vara över för jordbruket och vissa påstår sig till och med ha varseblivit en viss ökning i efterfrågan. Om det handlar om realiteter eller mental uppmuntran återstår att se. Det är möjligt att exempelvis beslutet om krispengar i statsbudgeten från budgetrian på sensommaren gett anledning till lite optimism. De flesta verkar i alla fall vara överens om att fastän flera försäljare förklarar sig redo att förhandla om priserna, så stiger köpkraften inom näringen först när priserna på jordbruksprodukter börjar repa sig.
Möjligt är i alla fall att publiken kommer att visa ett ökat intresse för skogsmaskiner i år. Åtminstone när det gäller bioenergi har dock den billiga oljan bidragit till att bromsa utvecklingen.
Investeringar i markstrukturen ser ut att röna ett särskilt intresse. Så inleddes också seminarierna på utställningen i går med ny information om jordmånen.

Inkomster utanför gården avgör
Bland de första besökarna återfanns Johan Åkerlund, Kurt Åkerlund, Rickard Backman, Kaj Levonius, Tommy Åberg och Christer Hedberg som kommit från Kyrkslätt kvällen före.
– Vi skulle vara pigga på att investera. Litet marginal att satsa finns ännu, säger Johan Åkerlund.
Han anser dock varken att det är ett resultat av krispaket eller högre producentpriser.
– Det beror säkert mest på de inkomster man får av verksamhet utanför gården och det har ju de flesta i dagens läge, säger han.
Det gäller också gruppen från Kyrkslätt.

Trestjärnigt från Elho
En av de nyheter som premiärvisas som trestjärning nyhet på KoneAgria är Elhos nya slåtterkross Arrow NM 3200 SideFlow med skruvtransportör. – Den är framtagen som en halvfjäril. Det är många som frågat efter en lättare slåtterkross så att de inte behöver skaffa större traktor, förklarar konstruktör Bengt Nylund. Det är en maskin som hastigt får ihop sex meter till en sträng. Beroende på körsätt kan man få ihop två strängar inom 4 meters avstånd, vilket gör att man med en relativt smal strängläggare kan lägga ihop de här två strängarna. Det blir alltså 12 meter ihop till en sträng.

Elho
Elhos nya slåtterkross är trestjärnig nyhet på KoneAgria.

En annan fördel är att när man kör med en buren maskin på sidan med skruvtransportör får man gräsmassan längre bort från dikeskanten och då har man lättare att komma efter med ett tungt fordon och plocka upp strängen utan att ha hjulen i diket.
Maskinen är utrustad med Elhos patenterade hydrobalansavfjädring som gör att det blir en mycket låg friktion mot marken. Det sparar bränslekostnader för användaren, och det sliter inte lika mycket på maskinen.
Slåtterkrossen är också försedd med hydroaktiv påkörningsskydd, vilket betyder att ifall man kör mot ett hinder åker maskinen bakåt och lyfts upp över hindret med hydraulisk kraft. Efter det återgår maskinen automatiskt till normalt slåtterläge. Förhandspriset är 22.705 utan moms. Elho finns på avdelning D100.

Lantbrukets datacentral är nu Mtech
I anslutning till KoneAgria blev det också offentligt att Lantbrukets datacentral ändrar namn till Mtech Digital Solutions. I daglig tal är namnet Mtech.
Avsikten med det nya namnet är att det ska berätta om datacentralens verksamhet i de nordiska länderna, de digitala tjänsterna och även om centralens historia.
Datacentralen har utvidgat sin verksamhet under de senaste åren till Sverige, Norge och Danmark.
Den tekniska utvecklingen har tagit fart i och med digitaliseringen inom matproduktionen.
Nämnas kan att datacentralen också offentliggör sin historik i dag fredag på KoneAgria.

Mässan pågår ännu i dag fredag till klockan 17 och i morgon lördag fram till klockan 16. Nästa år hålls KoneAgria i Tammerfors.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Oro över de låga producentpriserna på svin och nöt

SLC:s slaktdjursutskott, som sammanträdde på SLC:s kansli i tisdags, glädjer sig över att principbeslutet gällande offentliga upphandlingar går framåt, men oroar sig över vändningen i beredningen av djurskyddslagen samt över de dåliga producentpriserna på svin- och nötkött.
- För att börja med det positiva så är vi nöjda med att det går framåt med principbeslutet gällande offentliga upphandlingar. Det kommer nu faktiskt att blir möjligt att gynna inhemska råvaror och ministeriet håller som bäst på med att göra en anvisningsguide för upphandlingen, berättar slaktdjursutskottets ordförande Tomas Långgård.
Också SLC kommer att producera informationsmaterial om upphandlingskriterierna för kommunala upphandlare och beslutsfattare.
Dessutom är medlemmarna i slaktdjursutskottet glada över att det ser ut att gå framåt med kravet på bättre ursprungsmärkning för förädlade kött- och mjölkprodukter.
- Finland har bett om undantagslov från EU och lovet kommer att beviljas. De nya kriterierna torde träda i kraft kring årsskiftet, säger Långgård.

Beredningen av djurskyddslagen bekymrar
Oro väcker däremot den senaste utvecklingen då det gäller beredningen av djurskyddslagen.
- Vi var ju och uppvaktade kanslichefen Jaana Husu-Kallio i augusti i fjol och hon lät oss då förstå att vi inte behöver vara oroliga. Men nu går det rykten om att en liten tjänstemannagrupp på ministeriet bereder ärendet bakom lyckta dörrar och vi lär kunna vänta oss skärpningar både på nöt- och grissidan.
Långgård anser att det är illa att man inom en liten tjänstemannagrupp bereder ärendet utan insyn av producenterna.
- Det här gör oss nog sömnlösa. Om skärpningarna skulle bli verklighet betyder det i slutändan att vi flyttar bort arbetsplatser från Finland till andra länder och att vår konkurrenskraft som redan nu är dålig försämras.
Långgård berättar att vissa skärpningar redan införts.
- Ska djurskyddet skärpas bör det göras på EU-nivå så att det inte inverkar hämmande på vår konkurrenskraft. Vi tycker inte heller om att beredningen görs litet i smyg.
Långgård betonar att producenterna inte har råd med någon dålig kompromiss i det här ärendet.
- Vi har ju hela tiden lutat oss tillbaka mot regeringsprogrammets skrivning om att ny lagstiftning som föranleder extra kostnader inte ska införas.

Snabba prisökningar behövs
I slaktdjursutskottet är man också mycket bekymrad över producentpriserna både på svin- och nötkött som fortfarande ligger på en väldigt låg nivå.
- Lönsamheten är väldigt trängd på gårdarna och på svinsidan har vi EU:s lägsta producentpris. Till och med Estland har en högre prisnivå trots att de har svinpest. På nöt har vi också priser i den lägre klassen och vi får överhuvudtaget inte betalt för den kvalitet vi producerar och mot bakgrund av de kostnader vi har, understryker Långgård.
Slaktdjursutskottet kräver därför snabba tag med prishöjningar både på nöt och svin.
- Och det räcker inte med någon cent utan vi behöver redan på kort sikt 10 cent till för både svin och nöt och i framtiden ännu mer. Läget är akut på gårdarna, säger Långgård.

Nina Colliander-Nyman
nina.colliander-nyman@slc.fi

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Åländska fjolårsstöd börjar
betalas ut nästa vecka

Landskapsregeringen börjar nästa vecka betala ut slutdelen av lantbruksstöden för 2015.
- Det ska vara klart före den 15 oktober. Så fort vi bara hinner börjar vi sedan betala ut förskotten för 2016 års kompensationsbidrag och det arbetet rullar på under oktober och november, säger byråchef Sölve Högman vid landskapsregeringens jordbruksbyrå.
Men han påpekar att det blir ett uppehåll i utbetalningarna efter den 15 oktober eftersom Landsbygdsverket då i samband med ett nytt verksamhetsår ska uppdatera sina betalningssystem.
- Hur länge arbetet med uppdateringarna tar vet vi däremot inte.
Bland åländska jordbrukare finns uppfattningen att det inte enbart är Landsbygdsverkets fel att de åländska stödutbetalningarna dröjer eftersom det var samma sak också i fjol höstas. Men Högman säger att det i så fall är fråga om "gissningar som jordbrukarna inte kan veta någonting om". Han förklarar att Landsbygdsverket hållit med på programmering av sina datasystem "ända tills nu".
- När det jobbet blev klart finns det vissa uppgifter som vi först måste registrera, men försenade utbetalningar har hittills aldrig berott på landskapsregeringen, säger Högman.
Han hoppas att landskapsregeringen senare under hösten också ska kunna ta i bruk nya datasystem för ansökningar om investeringsstöd via dataprogrammet Hyrrä.
- Då kan ansökningarna göras direkt i Hyrrä och pengar för beviljade projekt betalas ut efterhand som stödbesluten fattas, berättar Högman.

Rolf-Lennart Witting
witting@aland.net

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Finland behöver inte sänka
produktionskopplade stöd

EU-kommissionen torde acceptera Finlands förslag om att EU:s produktionskopplade stöd inte behöver sänkas från nuvarande nivå. Detta enligt uppgifter som kommit till LF:s kännedom. Ursprungligen var EU:s beslut att de produktionskopplade stödens andel skulle sänkas från 20 till 18 procent av EU:s direkta stöd till Finland under perioden fram till 2020.
Den färska ändringen innebär att man kan styra 20 miljoner euro mer till det produktionskopplade stödet under den återstående programperioden än vad som ursprungligen var avsikten. Summan på EU:s direkta stöd ändrar inte, vilket betyder att även grundstödet hålls oförändrat.
Tack vara ändringen kan man undvika sänkningar av stöden till dikor och tjurar på C-området. Det gäller även proteingrödor, råg och sockerbetor samt stärkelsepotatis, som enligt de ursprungliga villkoren skulle ha råkat ut för en stödsänkning mot slutet av programperioden.
I samband med beredningen av CAP 2020 hade man räknat med att sänkningarna av EU:s produktionskopplade stöd skulle kompenseras via nationella stöd. Nu när sänkningen inte verkställs betyder det att medlen i det nationella stödet torde räcka bättre för att upprätthålla balansen mellan produktionsgrenar och stödområden.

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

EU-kommissionen utreder lag
mot ojusta affärsmetoder

Kravet på en lag mot ruffiga affärsmetoder inom leveranskedjan har ökat. EU-ordförandelandet Slovakien, medlemsländernas jordbruksministrar och EU-parlamentet sätter press på kommissionen, som lovar ett förslag senare i år.
Agrarkommissionär Phil Hogan medger sedan länge att leveranskedjan inte fungerar som den ska. De svagaste länkarna i kedjan behandlas godtyckligt och måste ofta nöja sig med försenade eller inskränkta betalningar.
Enligt Hogan förbereder kommissionen nya åtgärder, men vill först invänta nya slutsatser från arbetsgruppen Agricultural Market Task Force. I arbetet deltar tolv experter som är specialiserade på frågor om jordbruksmarknaden.
Gruppen inledde sitt arbete i januari och har hittills haft sju möten. Syftet är att förse kommissionen med information och råd inför nya beslut som väntas påverka marknaderna.
Gruppen arbetar inte enbart med livsmedelskedjan. Experterna dryftar bland annat marknadsvolatilitet och riskhantering, men jordbrukarnas position i kedjan hör till tyngdpunkterna. En slutlig rapport från gruppen är att vänta i oktober.
EU-kommissionens beredskap att utveckla lagstadgade åtgärder får erkännande av producenternas organisationer Copa och Cogeca, som hoppas på snabba ryck. Frågan har redan förhalats alltför länge.
EU behöver gemensamma regler, understryker Joe Healy som drar Copa-Cogecas arbetsgrupp för livsmedelskedjan. Frivilliga initiativ är fullkomligt otillräckliga för att stävja otillbörliga affärsmetoder, inskärper han.

Det går inte utan sanktioner
Det pris som jordbrukarna får täcker sällan ens produktionskostnaderna. Handeln måste förbjudas att locka kunder med varor som är billigare än inköpspriset. En oberoende instans ska se till att regelvidrigt beteende sanktioneras, fordrar Healy.
I Storbritannien har läget förbättrats tack vare ingripanden genom den lagstadgade matombudsmannen GCA. Företag som bryter mot lagen måste betala höga böter till ett belopp som motsvarar en procent av omsättningen.
Ett av de vanligaste problemen är räkningar som inte betalas inom utsatt tid. I Spanien infördes nyligen ett system som uppenbarligen fungerar bra. Den spanska modellen skulle lämpa sig bra som förebild för EU, anser Healy.
Det är nödvändigt att införa skriftliga avtal mellan producenter, den förädlande industrin och handeln. Avtalen ska formuleras så att de säkert håller och garanterar producenten en rättvis ersättning som betalas ut inom avtalad tid.
Healey påpekar att handelskedjorna blir allt starkare och arbetar gränsöverskridande i hela Europa. Därför är det viktigare än någonsin att införa ett enhetligt system som gäller i hela EU. Nationella regler är otillräckliga.

Aldi och Lidl kör hårt i England
Behovet av rättvisare regler diskuterades nyligen också i EU-parlamentet under medverkan av den brittiska matombudsmannen Christine Taicon och NFU-ordföranden Raymond Meurig.
Meurig anser att brittiska GCA är en mycket bra modell som EU borde utveckla vidare. Enligt Meurig är det uppmuntrande att det slovakiska ordförandeskapet har tagit upp orättvisa affärsmetoder som ett viktigt tema under hösten.
Saken brådskar. De aggressiva tyska kedjorna håller på att erövra terräng. I Storbritannien har ett blodigt priskrig utbrutit inom handeln, med påföljden att 162 företag inom livsmedelsbranschen gick i konkurs förra året.
Tyska Aldi och Lidl kapar ständigt nya marknadsandelar med sina lågpriskoncept. Enbart i år kommer Aldi att öppna 80 nya butiker i Storbritannien. Lidl planerar 280 butiker i området inom Londons ringväg.
De båda kedjornas försäljning ökar blixtsnabbt. Under det senaste kvartalet utvidgade brittiska Lidl sin försäljning med 13,8 procent och Aldi med 11,5 procent. Samtidigt skrev de inhemska kedjorna förluster.
Tescos försäljning sjönk med 1,3 procent, Morrisons noterade ett minus med 2,4 procent, Sainsbury´s backade med 1,4 procent och Asdas försäljning minskade med hela 5,9 procent.
Tyskarna kör en stenhård strategi med låga priser och små butiker. Det begränsade produkturvalet ger Aldi och Lidl möjlighet att pressa kostnaderna till smärtgränsen utan att tära på lönsamheten. Då sjunker givetvis också ersättningarna till leverantörerna.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Global bondeordförande
försnillade biståndspengar

Ordföranden för den globala bondeorganisationen Word Farmers Organisation (WFO), Evelyn Nguleka från Zambia, har avgått efter misstänkt förskingring av utvecklingshjälp i sitt hemland. Biståndet kom från Finland och Sverige.
Evelyn Nguleka har häktats i Zambia, där hon har varit ordförande för Zambias nationella producentorganisation Zambia National Farmers Union (ZNFU). Biståndet har kanaliserats via ZNFU som skulle sköta den praktiska fördelningen.
I samband med härvan häktades också ZNFU:s administrativa chef Ndambo Ndambo. Enligt den zambiska tidningen Lusaka Times handlar det om förskingring av biståndspengar.
Pengarna var avsedda som hjälp för lokala bönder. Givargruppen består av Sverige och Finland, som sedan flera år tillbaka betalar stöd till ZNFU. Målet är att bygga upp en stark gemensam jordbruksorgansation som ska stöda småbönder.

Häktades efter revision
I projektet ingår bland annat mikrokrediter som ska hjälpa de lokala bönderna att öka sin produktion och marknadsföra sina varor. ZNFU är i dag Zambias största medlemsorganisation med drygt 78.000 bönder.
Enligt den svenska biståndsorganisationen Sida inleddes en revision hösten 2015, där brister i organisationens redovisning upptäcktes. Samtidigt fick Finlands ambassad ett anonymt tips om att ZNFU hade använt biståndsmedel för främmande ändamål.
Misstankarna ledde till att givargruppen gav en lokal revisionsbyrå i uppdrag att göra en särskild granskning av organisationen. Granskningen stärkte misstankarna att ZNFU hade använt biståndsmedel på ett felaktigt sätt.
Alla betalningar till organisationen frystes. Givarna krävde att verksamheten skulle begränsas till ett minimum. Den internationella revisionsbyrån KPMG fick därefter i uppdrag att göra en fördjupad revision.
KPMGs revision är nu klar och bekräftar de tidigare misstankarna att biståndsmedel har gått till fel ändamål. Ärendet utreds också av den zambiska myndigheten Drug Enforcement Commission, DEC, som bland annat granskar brott med tvättade pengar.
Som ett resultat av granskningen häktades Nguleka och Ndambo som misstänkta för bedrägeri, förskingring och stöld. Den zambiska organisationen för bekämpning av fattigdom CSPR har välkomnat gripandet, som kan få långtgående konsekvenser.
Enligt CSPR-koordineraren Maxson Nkhoma måste ZNFU stå till svars inför givarna, men också inför jordbruksbefolkningen i Zambia. Korruptionshärvan har förorsakat mycket mänskligt lidande.
CSPR kräver att hela styrelsen för ZNFU måste avgå. Det är beklagligt och djupt tragiskt att pengar som borde stöda de lokala småbrukarnas ekonomiska utvecklingsmöjligheter i stället landar i några få fickor, säger Nkhoma till Lusaka Times.
Det handlar om omkring 15 miljoner euro, som har delats mellan Sverige och Finland. Enligt svenska Sida kommer givarna att kräva pengar tillbaka. Den exakta summan ska fastställas senare.
ZNFU har förekommit i en tidigare korruptionsutredning för tre år sedan. Då skedde bedrägerierna lokalt inom organisationen. Utredningen visade att fem personer var inblandade. Två av dem anhölls för stöld och fallet behandlades i domstol samma år.

Nyazeeländare leder WFO tillsvidare
Nguleka var ZNFU:s första kvinnliga ordförande. Hon har studerat veterinärmedicin och har enligt egen utsago intresserat sig för frågor som rör lokala småbrukare och livsmedelsproducenter, kvinnor och unga jordbrukare.
Nu måste Nguleka dra konsekvenserna. Hon har avgått som ordförande för ZNFU och den globala bondeorganisationen WFO. Nguleka har varit WFO-ordförande sedan oktober 2014, då britten Peter Kendall avgick från posten.
Nyazeeländaren William Rolleston har utnämnts till tillförordnad ordförande för WFO. Han är sedan tidigare medlem av presidiet och kommer att leda organisationen fram till nästa generalförsamling, som arrangeras nästa år i Helsingfors.
WFO för jordbrukets talan i internationella sammanhang, exempelvis i viktiga FN-organ. WFO grundades år 2011 för att ersätta den globala federationen IFAP, som oväntat gick i konkurs i november 2010.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com

Nyhetssida för denna nyhet »» | Utskriftsvänlig version »»

Reklam-reklam

Euromaster

Förkalkyler på nätet